CAPEL - Y Sul nesaf bydd y Parch. Carl Willams yn pregethu am 10.30 o'r gloch a'r Ysgol Sul yn cyd-redeg.

CINIO CHLONC - Bydd y cyfarfod cyntaf o 2014 yn y Colliers am 7.30 o'r gloch nos Iau yma. Croeso cynnes i aelodau hen a newydd.

CYDYMDEIMLO - Rhaid cydymdeimlo a theulu Brian Thomas o'r Tymbl, wedi ei fagu yn Saron ac yn fab i Mel a'r diweddar Doreen Thomas. Fe fydd y gwasanaeth yng Nghapel Saron dydd Gwener, Ionawr 17eg am 10.30 o'r gloch ac yna yn Amlosgfa Llanelli am 12 o'r gloch.

After a long illness Senora Maria Picouto passed away, and her funeral will be at Llanelli Crematorium January 21st. Every sympathy is extended to her husband Pepe and the family, namely Jose, Jane and Alex.

CHURCH SERVICES - Sunday, January 19 - St. David's Church: 11am Holy Communion.