South Wales Guardian - Memorials

Search Acknowledgements, Death Notices and In Memoriam within Carmarthenshire

I'm looking for celebrations
Acknowledgement

Hilary Smith

Published on 08/09/2021

SMITH Hilary (Harries y Baker) Dymuna Graham, Nicola a Richard ddiolch i'r teulu, ffrindiau a chymdogion am bob arwydd o gydymdeimlad a ddangoswyd tuag atynt yn eu profedigaeth drist o golli gwraig, mam, mam-yng-nghyfraith, mamgu a chwaer annwyl iawn. Diolch am y blodau, cardiau a rhoddion hael derbyniwyd tuag at Barnardo's. Diolch arbennig i'r Parchedig Brenig Davies a'r Parchedig Clive Williams am eu gwasanaeth a'u geiriau caredig ac i Kim o Evan Rees a Hywel Griffiths, Trefnwyr Angladdau, Gwaun Cae Gurwen am ei gwasanaeth a cymorth yn ystod yr adeg hwn. Diolch yn fawr iawn I chi gyd


Tributes

Create a tribute, leave a message or share a picture.