Pen-clun, Craig-cefn-parc, Swansea

£650,000

Guide price

  • Bedrooms: 5
LLEOLIR YR EIDDO O FEWN DWY FILLTIR I DRAFFORDD YR M4 AC YSBYTY TREFORYS. Ty golau 5 ystafell wely a saif ar ei ben ei hun mewn safle godidog ar gyrion pentre poblogaidd Craig-cefn-parc yw Pen-clun. Wyneba'r de gan fwynhau haul o wawr hyd fachlud. Fel yr awgryma'r enw, fe'i lleolir ar godiad tir sy'n ymestyn i oddeutu 2.2 erw ac mae yno olygfeydd braf i bob cyfeiriad. Nodweddir yr eiddo gan nenfydau uchel yn cynnwys cyntedd, ystafell gotiau, tair ystafell dderbyn, stydi, ystafell wely ymwelwyr, ystafell molchi a chegin ar y llawr. Mae pedair ystafell wely ac ystafell molchi arall ar y llofft. Ceir yno wres canolog olew, ffenestri UPVC gwydr dwbl, a thanc septic. Ceir hefyd hafan yn yr ardd a fuasai'n lle delfrydol ar gyfer teulu estynedig/ymwelwyr ac a allasai fod yn ffynhonnell incwm yn ddarostyngedig i Ganiatâd Cynllunio. Mae gan yr ardd gyfoeth o goed aeddfed, coed ffrwythau, blodau a llwyni. Yn ogystal mae yno ardd lysiau, ty gwydr a chae dan ty. Ceir digonedd o le i barcio ceir a garej dwbl. Rhydd-ddaliad EPC E. THE PROPERTY IS LOCATED WITHIN 2 MILES OF THE M4 AND MORRISTON HOSPITAL. Located on the outskirts of the popular village of Craig-cefn-parc Pen-clun is a five bedroom detached home set on a plot of approximately 2.2 acres, The accommodation briefly comprises to the ground floor entrance hallway, cloakroom, three reception rooms, study, guest bedroom, bathroom and kitchen\breakfast room and to the first floor are four bedrooms and family bathroom. The property has oil central heating, UPVC double-glazing and is on septic tank drainage. The property also benefits from a Garden Annexe which subject to Planning approval would make an ideal holiday let providing additional income. The private mature grounds have a wealth of mature trees, fruit trees, shrubs and bushes, vegetable plot and greenhouse and further field area. There is ample parking and a double garage. Freehold. EPC - E.

CYNTEDD / ENTRANCE HALL

Grisiau o lechi Sir Benfro yn arwain at ddrws ffrynt a ffenest liw naill ochr. Ffenest UPVC gwydr dwbl i'r ochr. Rheiddiadur. Cilfwad. Llawr carreg galch. Drws gwydr.

.

Enter via door to side. Stained glass window. UPVC double-glazed window to side. Coving. Limestone flooring. Glass door to inner hall.

YSTAFELL GOTIAU / CLOAKROOM

10'4 x 6'2 (3.15m x 1.88m)

Ffenest UPVC gwydr dwbl i'r ochr. Rheiddiadur. Unedau wal a llawr. Cypyrddau dillad. Llawr teils chwarel.

.

UPVC double-glazed window to side. Radiator. Base and wall units. Tiled floor.

CYNTEDD MEWNOL / INNER HALL

Dau reiddiadur dwbl. Grisiau i'r llofft. Drysau dwbl gwydr i'r cyntedd bach.

.

Two double radiators. Stairs to first floor. Glazed double doors to...

CYNTEDD BACH / PORCH

Ffenest UPVC gwydr dwbl i'r blaen. Drws UPVC gwydr dwbl i'r ochr. Llawr wedi ei deilio. Nenfwd o bren.

.

UPVC double-glazed window to front. UPVC double-glazed door to side. Tiled floor. Wooden-cladded ceiling.

YSTAFELL EISTEDD / SITTING ROOM

15'2 x 8'7 (4.62m x 2.62m)

Ffenest UPVC gwydr dwbl i'r ochr. Cilfwad. Pwynt teledu. Pwynt ffôn.

.

UPVC double-glazed windows to side. Coving. TV point. Telephone point.

LOLFA / LOUNGE

15'2 x 13'8 (4.62m x 4.17m)

Dwy ffenest UPVC gwydr dwbl i'r blaen a'r ochr. Dau reiddiadur dwbl. Cilfwad.

.

Two UPVC double-glazed windows to front and side. Two double radiators. Coving.

YSTAFELL MOLCHI / BATHROOM

8'2 x 7'4 (2.49m x 2.24m)

Ty bach crog, basn molchi sgwâr Ideal Standard, baddon â thapiau naill ochr. Lloc gwydr Matki i gawod law Grohe. Rheilen dowelion dur difrycheuyn â dewis o danwydd. Goleuadau wedi eu mewnosod yn y nenfwd. Muriau wedi eu teilio a border mosaig. Teils serameg dilithr ar y llawr a gwres tanddaearol.

.

Four piece suite comprising wall hung W.C, pedestal wash hand basin with mixer tap. Panelled inset bath with mixer tap. Matki corner glass shower enclosure with Grohe rainshower. Stainless-steel dual-fuel heated towel rail. Down-lights. UPVC double-glazed window to side. Tiled walls with mosaic border. Non-slip ceramic floor tiles with underfloor heating.

STYDI / STUDY

11'9 x 8'7 (3.58m x 2.62m)

Ffenest UPVC gwydr dwbl i'r blaen. Rheiddiadur dwbl.

.

UPVC double-glazed window to front. Double radiator.

YSTAFELL WELY YMWELWYR / GUEST BEDROOM

11'5 x 9'1 (3.48m x 2.77m)

Mynediad drwy ddrws hanner gwydr. Rheiddiadur dwbl. Cilfwad. Ffenest UPVC gwydr dwbl i'r blaen.

.

Enter via half-glazed door. Double radiator. Coving. UPVC double-glazed window to front.

CEGIN / KITCHEN/BREAKFAST ROOM

17'9 x 8'3 (5.41m x 2.51m)

Cegin o bren masarn wedi ei llunio â llaw yn Sir Aberteifi yn cynnwys unedau wal, llawr a droriau ynghyd â llechen o Langollen. Sinc Belffast a thapiau Cymraeg poeth ac oer. Teils wal blodau gwylltion Fired Earth wedi eu paentio â llaw. Gofod ar gyfer popty. Llawr serameg du a gwyn. Pibellwaith ar gyfer peiriant golchi llestri. Ffenest UPVC gwydr dwbl yn edrych dros yr ardd, a drws i'r ardd gefn. Drysau dwbl pren yn arwain at yr ystafell fyw/bwyta.

.

Bespoke fitted maple kitchen comprising wall, base, and drawer units with slate worktops over and windowsill recess. Belfast sink with mixer tap. Hand-painted Fired Earth tiled splash-back. Space for cooker. Ceramic tiled flooring. Plumbed for dishwasher. UPVC double-glazed window and door to side. Wooden panel double doors leading to living/dining room.

YSTAFELL FYW/BWYTA / LIVING/DINING ROOM

21'3 x 16'3 (6.48m x 4.95m)

Llawr deri solet Junckers. Dau reiddiadur dwbl. Cilfwad. Goleuadau wedi eu mewnosod yn y nenfwd. Pwynt teledu. Ffenestri UPVC gwydr dwbl i'r blaen ac i'r cefn. Lle tân agored ac aelwyd o lechen a phren o'i chylch.

.

Junckers solid oak flooring.Two double radiators. Coving. Downlights. TV point. UPVC double-glazed windows to front and rear. Open fireplace with slate hearth and wood surround.

LANDIN / LANDING

Dwy ffenest Velux. Llawr pren gwreiddiol. Gofod storio dan y bondo. Mynediad i'r atig.

.

Two Velux windows. Solid wood flooring. Eaves storage. Loft access.

YSTAFELL WELY 1 / BEDROOM 1

21' x 9'6 (6.40m x 2.90m)

Llawr pren gwreiddiol. Gofod storio dan y bondo. Cypyrddau dillad. Basn molchi ar bedestal. Drws UPVC dwbl a chanddo wydr dwbl i'r ochr a golygfa neilltuol i gyfeiriad Mynydd Gelliwastad. Ffenest Velux. Rheiddiadur dwbl.

.

Solid wood flooring. Eaves storage. Handmade fitted wardrobes. Pedestal wash hand basin. UPVC double glazed door to side enjoying countryside views. Velux window. Double radiator.

YSTAFELL WELY 2 / BEDROOM 2

14'10 x 12'1 (4.52m x 3.68m)

Dwy ffenest UPVC gwydr dwbl i'r cefn. Cilfwad. Llawr pren gwreiddiol. Basn ymolchi ar bedestal. Rheiddiadur.

.

Two UPVC double-glazed windows to rear. Coving. Solid wood flooring. Pedestal wash hand basin. Radiator.

YSTAFELL WELY 3 / BEDROOM 3

14'5 x 11' (4.39m x 3.35m)

Llawr pren gwreiddiol. Basn molchi ar bedestal. Dwy ffenest Velux. Rheiddiadur.

.

Solid wood flooring. Pedestal wash hand basin. Two Velux windows. Radiator.

YSTAFELL WELY 4 / BEDROOM 4

17'2 x 8'9 (5.23m x 2.67m)

Llawr pren gwreiddiol. Basn molchi ar bedestal. Cwpwrdd dillad. Ffenest UPVC gwydr dwbl i'r ochr. Ffenest Velux.

.

Solid wood flooring. Pedestal wash hand basin. Handmade fitted wardrobes. UPVC double-glazed window to side. Velux window.

YSTAFELL MOLCHI / BATHROOM

Basn molchi â chwpwrdd oddi tano, ty bach crog, a baddon a thapiau Cymraeg Poeth ac Oer ynghyd â sgrin wydr a chawod bwerus. Rheilen dowelion dur difrycheuyn â dewis o danwydd. Goleuadau wedi eu mewnosod yn y nenfwd. Ffenest UPVC gwydr dwbl i'r cefn.

.

White three-piece suite comprising of vanity wash hand basin, wall-mounted low-level W.C, and panelled bath with glass screen and power shower. Stainless steel dual-fuel heated towel rail. Down-lights. UPVC double-glazed window to rear

Y TU FAS / EXTERNAL

Lleolir yr eiddo ar lecyn o dir oddeutu 2.2 erw. Mae hyn yn cynnwys lawntiau, gwelyau llysiau, muriau a llwybrau carreg, ardal goediog, a chae dan ty y gellid ei ddefnyddio ar gyfer amryfal ddibenion (yn ddarostyngedig i ganiatâd cynllunio). Amryw o flodau, llwyni, coed aeddfed, coed a llwyni ffrwythau yn cynnwys afalau, mwyar, cwrens duon, cwrens cochion ac eirin Mair.

.

Accessed via long private drive. The property is set on a plot of approximately 2.2 acres. This includes wrap around lawned areas, raised beds with vegetable plots, stone walls, wooded area, and further field which could be utilised for many purposes (subject to planning). An array of mature trees, shrubs, perennial flowers and fruit-bearing trees.

.

Ty Gwydr\ Stordy Pren\Sied Yr Ardd a Thy BachTwt

.

Garden Shed\Wooden Greenhouse\Wood Store and Playhouse

YSTAFELL FOILER\BOILER ROOM

Boiler Worcester'. -- Llawr o deils chwarel. Rheiddiadur dwbl. Ffenest UPVC gwydr dwbl i'r ochr. Llechen Gymreig o Sir Benfro. .

'Worcester' freestanding oil boiler. Tiled floor. Double radiator. UPVC double-glazed window to side. Welsh slate work surface.

YSTAFELL Y GOLCH\LAUNDRY ROOM

Drws. Dwy ffenest UPVC gwydr dwbl. Rheiddiadur. Sinc Belffast. Pibellwaith ar gyfer peiriant golchi. Gofod ar gyfer peiriant sychu.

.

Door. Two UPVC double-glazed windows. Radiator. Belfast sink. Plumbing for washing machine. Space for tumble dryer.

GAREJ DWBL\DOUBLE GARAGE

Garej dwbl. Ffenest UPVC gwydr dwbl i'r blaen.

.

Double garage with two garage doors. UPVC double glazed window to front.

HAFAN YR ARDD / GARDEN ANNEXE

CYNTEDD / PORCH

Mynediad drwy ddrws ochr. Llawr o lechi. Goleuadau wedi eu mewnosod yn y nenfwd. Cwpwrdd yn cynnwys twymwr dwr trydan.

.

Enter via door to side. Slate Flooring. Down-lights. Storage cupboard housing electric water heater.

YSTAFELL WLYB/WET ROOM

Basn molchi bychan â chwpwrdd oddi tano, ty bach, cawod agored wedi ei phweru â thrydan. Llawr dilithr o deils a gwres tanddaearol. Teils wal. Goleuadau wedi eu mewnosod yn y nenfwd. Rheilen dowelion.

.

Modern three-piece suite comprising vanity wash hand basin. Low level W.C, tiled walk-in shower with electric shower attachment. Non-slip flooring with under floor heating. Tiled splash-back. Down-lights. Towel rail.

YSTAFELL FYW A CHEGIN YN UN / OPEN PLAN LIVING

21'3 x 15'5 (6.48m x 4.70m)

Llawr o lechi. Cyfres o ddau o ddrysau dwbl gwydr dwbl i'r blaen. Ffenest bren gwydr dwbl i'r ochr. Stof amldanwydd Tref a Gwlad Wellburn. Trawstiau pren agored i'r nenfwd. Unedau pren masarn wedi eu llunio'n bwrpasol ar gyfer y gofod yn cynnwys sinc dur difrycheuyn a thapiau. Teils llwydlas a gwyn ar y wal. Ffwrn drydan a hob nwy. Oergell wedi ei mewnosod. Goleuadau wedi eu mewnosod yn y nenfwd. Ysgol bren yn darparu mynediad i'r groglofft y gellid ei defnyddio fel ystafell wely/stydi/stiwdio gelf. Ffenest bren gwydr dwbl i'r cefn.

.

Slate flooring. Two Double-glazed doors to front. Glazed wooden window to side. Town and Country Wellburn multi-fuel burner. Exposed beams. Maple bespoke wall and base units with work surfaces over incorporating stainless steel sink drainer with mixer tap. Tiled splash-back. Electric oven with four ring gas hob and extractor fan over. Built-in fridge. Down-lights. Wooden ladder providing access to croglofft which can be used as a bedroom/study/studio. Hardwood double-glazed window to rear.

Whilst these particulars are believed to be accurate, they are set for guidance only and do not constitute any part of a formal contract. Dawsons have not checked the service availability of any appliances or central heating boilers which are included in the sale.

Arrange viewing 01792 447199

Dawsons - Morriston

139 Woodfield Street, Morriston, Swansea

See all properties from this agent

Send me homes like this by email

South Wales Guardian