Acknowledgements

Alun Davies

Cynghorwr Alun Davies Dymuna Karen a'r teulu ddiolch i'r holl ffrindiau a chymdogion am eu caredigrwydd a'u cefnogaeth yn ystod eu colled trist. Diolch am y cardiau, y blodau a'r negeseuon o gymorth ac am y cyfraniadau tuag at 'Ty Bryngwyn' ac 'Ambiwlans Awyr Cymru'. Diolch hefyd i'r Parchg. Ryan Isaac-Thomas, y Parchg. Marc Rowlands, y Parchg. Guto Llewelyn a'r Cyng. Emlyn Dole am ofalu am y gwasanaeth ac i Richard Williams o Gwmni Griffiths Bwtrimawr am ei ofal parchus o'r trefniadau. Diolch o galon i chi gyd. Councillor Alun Davies Karen and family would like to thank friends and neighbours for the kindness and support shown during their sad loss. Thank you for the cards, flowers and messages sent and also the donations for Ty Bryngwyn and the Wales Air Ambulance. Thank you to Revd. Ryan Isaac-Thomas, Revd. Marc Rowlands, Revd. Guto Llewelyn and Cllr. Emlyn Dole for carrying out the service and to Richard Williams of Griffiths Bwtrimawr for the dignified care of the funeral arrangements. Sincere thanks to you all.

410 views

Messages

  • Melanie Daviessays...

    Rest I piece Alun you were a true gentleman Ryan always spoke of you with dignity as you deserve love always Melanie Doug and Nathan Davies xx
Add your message