CHURCH SERVICES - Sunday, January 12 - Ebenezer Community Church: 10.30am Worship and Communion; Monday 6pm to 7.30pm Kids Club for ages 9-15 years, with various table games and free wi-fi; Tuesday Bible Study; The Coffee Morning is closed until further notice.

CYLCH CINIO TYBIE - Cynhaliwyd cyfarfod mis Rhagfyr o Gylch Cinio Tybie yng Nghlwb golff Glynhir, Nos Fercher, Rhagfyr 4. Estynwyd croeso cynnes is bawb ar ddechrau'r noson gan y Cadeirydd Tom L. Jones. Dymunodd yr Ysgrifennydd, Ron Isaac yn dda i'r aelodau hynny oedd yn methu bod gyda ni oherwydd afiechyd gan obeithio y byddent yn cael adferiad buan.

Wedi i'r Parchedig Carl Williams offrymu'r fendith, fe wnaeth pawb fwynhau cinio Nadolig arbennig.

Ein gwr gwadd am y noson oedd yr Athro Stuart Cole, ac fe gafwyd anerchiad hynod o ddiddorol ganddo. Bu'n son am ei ddiddordeb mawr mewn pob math o drafnidiaeth ers yn fachgen ifant yn Llanelli.

Soniodd am ei waith a'i brofiad ym myd llywodraeth leol a hynny yn y sector preifat ac mewn swyddi academaidd. Clywsom Ganddo am ei deithiau tramor yn ymwneud a materion am drafniadiaeth. Hefyd bu'n son am ei waith ym myd y cyfryngau.

Diolchwyd yn gynnes iddo am noson hynod o bleserus gan Mr Wynne Evans.

Cynhelir y cyfarfod nesaf yng Nghlwb Golff Glynhir, Nos Fercher, Ionawr 8 a gwr gwadd y noson fydd Heini Gruffudd.

Os na fyddwch yn medru bod yn bresennol. a fyddwch mor garedig a rhoi gwybod i'r Ysgrifennydd Ron Isaac (01269) 592958. Cofiwch mae yna groeso cynnes i aelodau newydd i ymuno a ni.