Search for more Public Notices in your area
Traffic

NEWPORT CITY COUNCIL (VARIOUS ROADS NEWPORT] (TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC] ORDERS 2018

Notice ID: NP4240921

Notice effective from
6th June 2018 to 6th July 2018

NEWPORT CITY COUNCIL (VARIOUS ROADS NEWPORT] (TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC] ORDERS 2018
Notice is hereby given that Newport City Council in exercise of its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) has made orders the effect of which is to prohibit any vehicle from proceeding along (1) Bishton level crossing (2) Bettws Hill between Dart Rd and Monnow Way (3) Ty Mawr Lane at its junction with Marshfield Rd (4) Michaelstone Rd approx50 metres north of its junction with Began Rd for approx 10 metres (5) Hove Ave between its junctions with Vale View and Firbank Crescent. Alternative signed routes will be provided. The reasons for making the orders are to carry out the following works in safety: (1) essential works to level crossing; (2) and (3) provision of new telegraph poles in highway; (4) renewal of fire hydrant; (5) sewer repairs. The orders are operative from (1)17 June 2018; (2) 22 July 2018; (3) 29 July 2018; (4) 11 June 2018; (5) 18 June 2018 and will continue in force for a period not exceeding 18 months or until the works which it is proposed to carry out have been completed, whichever is the earlier It is anticipated that the works will be completed in 24 hours (day and night) at (1); 1 day at each of (2) and (3);3days at (4);1 week at (5). Pedestrian access will be available. Emergency vehicle access will not be available at (1); will be delayed due to the need to move plant at (2), (3) and (4); will be delayed due to the need to move plant during the daytime but will not be available overnight due to unmanned excavations in the highway at (5).
Dated: 6 June 2018
G.D.Price Head of Law and Regulation
Civic Centre Newport NP20 4UR

CYNGOR DINAS CASNEWYDD (FFYRDD AMRYWIOL CASNEWYDD]

GORCHYMYNION (GWAHARDD TRAFFIG DROS DRO] 2018
Hysbysir trwy hyn bod Cyngor Dinas Casnewydd wrth weithredu ei bwerau o dan y Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd) wedi gwneud gorchymynion a fydd a'r effaith o wahardd cerbydau rhag mynd ar hyd (1) croesfan lefel Bishton (2) Bettws Hill rhwng Dart Rd a Monnow Way (3) Ty Mawr Lane ar ei chyffordd a Marshfield Rd (4) Michaelstone Rd tua 50 metr i'rgogledd o'i chyffordd a Began Rd amoddeutu 10 metr (5) Hove Ave rhwng ei chyffyrdd a Vale View a Firbank Crescent. Bydd llwybrau eraill amgen wedi eu harwyddo'n briodol. Y rhesymau dros wneud y gorchymynion yw i wneud y gwaith canlynol yn ddiogel: (1) gwaith hanfonol i groesfan lefel; (2) a (3) darparu polion telegraff newydd yn y briffordd; (4) adnewyddu hydrant tan; (5) atgyweiriadau carthffosydd. Bydd y gorchymynion yn weithredol o (1) 17 Mehefin 2018; (2) 22 Gorffennaf 2018; (3) 29 Gorffennaf 2018; (4) 11 Mehefin 2018; (5) 18 Mehefin 2018 a bydd yn parhau mewn grym am gyfnod nid yn fwy na 18 mis neu nes bydd y gwaith y bwriedir ei wneud wedi ei gwblhau, p'un bynnag sydd gynharaf. Disgwylir i'r gwaith cael ei gwblhau o fewn 24 awr (dydd a nos) yn (1); 1 dydd yn (2) a (3); 3 dydd yn (4); 1 wythnosyn (5). Nichaiff mynediad i gerddwyrei effeithio. Ni fydd mynediad i gerbydau argyfwng ar gael yn (1); yn cael ei ohirio oherwydd yr angen i symud peiriannau yn (2), (3) a (4); yn cael ei ohirio oherwydd yr angen i symud peiriannau yn ystod y dydd ond ni fyddent ar gael dros nos oherwydd twll heb oruchwyliaeth yn y briffordd yn (5).
Dyddiedig: 6 Mehefin 2018
G D Price Pennaeth y Gyfraith a Rheoleiddio
Y Ganolfan Ddinesig Casnewydd NP20 4UR

Attachments

NP4240921.pdf Download

Newport City Council

Civic Centre , Newport , South Wales , NP20 4UR

http://www.newport.gov.uk 01633 656 656

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices