Search for more Public Notices in your area
Traffic

NEWPORT CITY COUNCIL (VARIOUS ROADS NEWPORT) (TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC) ORDERS 2018

Notice ID: NP4236781

Notice effective from
30th May 2018 to 29th June 2018

NEWPORT CITY COUNCIL (VARIOUS ROADS NEWPORT) (TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC) ORDERS 2018

Notice is hereby given that Newport City Council in exercise of its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) intends not less than 7 days from the date of this notice to make orders the effect of which will be to prohibit any vehicle from proceeding along (1) Bishton level crossing (2) Bettws Hill between Dart Rd and Monnow Way (3) Ty Mawr Lane at its junction with Marshfield Rd (4) Michaelstone Rd approx 50 metres north of its junction with Began Rd for approx 10 metres (5) Hove Ave between its junctions with Vale View and Firbank Crescent. Alternative signed routes will be provided. The reasons for making the orders are to carry out the following works in safety: (1) essential works to level crossing; (2) and (3) provision of new telegraph poles in highway; (4) renewal of fire hydrant; (5) sewer repairs. The proposed orders will be operative from: (1)17 June 2018; (2) 22 July 2018; (3) 29 July 2018; (4) 11 June 2018; (5) 18 June 2018 and will continue in force for a period not exceeding 18 months or until the proposed works have been completed whichever is the earlier. It is anticipated that the works will be completed in 24
hours (day and night)at (1); 1 day at (2) and (3);3days at (4);1 week at (5). Pedestrian access will be available. Emergency vehicle access will not be available at (1); will be delayed due to the need to move plant at (2), (3) and (4); will be delayed due to the need to move plant during the daytime but will not be available overnight due to unmanned excavations in the highway at (5).
Dated: 30 May 2018
G D Price Head of Law and Regulation Civic Centre Newport NP20 4UR

CYNGOR DINAS CASNEWYDD

(FFYRDD AMRYWIOL CASNEWYDD) GORCHYMYNION (GWAHARDD TRAFFIG DROS DRO) 2018
HYSBYSIR trwy hyn bod Cyngor Dinas Casnewydd wrth weithredu ei bwerau o dan y Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd) yn bwriadu mewn nid llai na 7 diwrnod o ddyddiad yr hysbysiad hwn i wneud gorchymynion, a fydd a'r effaith o wahardd cerbydau rhag mynd ar hyd (1) croesfan lefel Bishton (2) Bettws Hill rhwng Dart Rd a Monnow Way (3) Ty Mawr Lane ar ei chyffordd a Marshfield Rd (4) Michaelstone Rd tua 50 metr i'r gogledd o'i chyffordd a Began Rd am oddeutu 10 metr (5) Hove Ave rhwng ei chyffyrdd a Vale View a Firbank Crescent. Bydd llwybrau eraill amgen wedi eu harwyddo'n briodol. Y rhesymau dros wneud y gorchymynion yw i wneud y gwaith canlynol yn ddiogel: (1) gwaith hanfonol i groesfan lefel; (2) a (3) darparu polion telegraff newydd yn y briffordd; (4) adnewyddu hydrant tan; (5) atgyweiriadau carthffosydd. Bydd y gorchymyn arfaethedig yn weithredol o: (1) 17 Mehefin 2018; (2) 22 Gorffenaf 2018; (3) 29 Gorffenaf 2018; (4) 11 Mehefin 2018; (5) 18 Mehefin 2018 a bydd yn parhau mewn grym am gyfnod nid yn fwy na 18 mis neu nes bydd y gwaith arfaethedig wedi ei gwblhau, p un bynnag sydd gynharaf. Disgwylir i r gwaith cael ei gwblhau 0 fewn 24 awr (dydd a nos) yn (1); 1 dydd yn (2) a (3); 3 dydd yn (4); 1 wythnos yn (5). Ni chaiff mynediad i gerddwyr ei effeithio. Ni fydd mynediad 1 gerbydau argyfwng ar gael yn (1); yn cael ei ohirio oherwydd yr angen i symud peiriannau yn (2), (3) a (4); yn cael ei ohirio oherwydd yr angen i symud peiriannau yn ystod y dydd ond ni fyddent ar gael dros nos oherwydd twll heb oruchwyliaeth yn y briffordd yn (5).

Dyddiedig: 30 Mai 2018
G D Price Pennaeth y Gyfraith a Rheoleiddio Y
Ganolfan Ddinesig Casnewydd, NP20 4UR

Attachments

NP4236781.pdf Download

Newport City Council

Civic Centre , Newport , South Wales , NP20 4UR

http://www.newport.gov.uk 01633 656 656

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices