Search for more Public Notices in your area
Traffic

Penyrheol Ward & St Martins Ward Prohibition & Restriction of Waiting Orders 2017

Notice ID: NP4083129

Notice effective from
16th August 2017 to 15th September 2017

DEDDF PRIFFYRDD 1980 CYNLLUN TRAFFORDD YR M4 (CYFFORDD 23 (MAN I'R DWYRAIN O FAGWYR) I FAN I'R GORLLEWIN O GYFFORDD 29 (CAS-BACH) A FFYRDD CYSYLLTU) A THRAFFORDD YR M48 (FFORDD GYSYLLTU CYFFORDD 23 (MAN I'R DWYRAIN O FAGWYR))
(DIWYGIO) (RHIF 2) 201
MAE GWEINIDOGION CYMRU yn bwriadu gwneud Cynllun o dan adrannau 16, 17, 19 a 106 o Ddeddf Priffyrdd 1980 sy'n diwygio Cynllun arfaethedig Traffordd yr M4 (Cyffordd 23 (Man i'r Dwyrain o Fagwyr) i Fan i'r Gorllewin o Gyffordd 29 (Cas-Bach) a Ffyrdd Cysylltu) a Thraffordd yr M48 (Ffordd Gysylltu Cyffordd 23 (Man i'r Dwyrain o Fagwyr)) 201-, fel sydd wedi ei atodi gan Gynllun (Atodol) Traffordd yr M4 (Cyffordd 23 (Man i'r Dwyrain o Fagwyr) i Fan i'r Gorllewin o Gyffordd 29 (Cas-
bach) a Ffyrdd Cysylltu) a Thraffordd yr M48 (Ffordd Gysylltu Cyffordd 23 (Man i'r
Dwyrain o Fagwyr)) 201-, fel sydd wedi ei atodi gan Gynllun Traffordd yr M4 (Cyffordd 23 (Man i'r Dwyrain o Fagwyr) i Fan i'r Gorllewin o Gyffordd 29 (Cas-
bach) a Ffyrdd Cysylltu) a Thraffordd yr M48 (Ffordd Gysylltu Cyffordd 23 (Man i'r
Dwyrain o Fagwyr)) (Atodol) (Rhif 2) 201-, fel y'i ddiwygiwyd gan Gynllun Traffordd yr M4 (Cyffordd 23 (Man i'r Dwyrain o Fagwyr) i Fan i'r Gorllewin o Gyffordd 29
(Cas-bach) a Ffyrdd Cysylltu) a Thraffordd yr M48 (Ffordd Gysylltu Cyffordd 23 (Man
i'r Dwyrain o Fagwyr)) (Diwygio) 201-, ("y Prif Gynllun").
Yn dilyn adolygiad o'r gwaith diogelu pontydd sydd i'w adeiladu gan Weinidogion Cymru, bydd y Cynllun hwn yn lleihau lled y ddyfrffordd fordwyol o'r enw Junction Cut o fewn Dociau Casnewydd fel y nodir yn Atodlen 3 i'r Prif Gynllun i isafswm lled o 11 o fetrau. Mae'r lleihad hwn yn rhan o'r mesurau diogelwch hanfodol i ddiogelu defnyddwyr y ffordd arbennig a'r dociau.
Bydd copi o'r Cynllun drafft a'r Prif Gynllun ar gael i'w harchwilio yn ddi-dal ar bob adeg resymol o 15 Awst 2017 hyd 26 Medi 2017, yn y mannau a ganlyn:
Y Gangen Orchmynion, Trafnidiaeth, Swyddfeydd Llywodraeth Cymru, Pare Cathays, Caerdydd CF10 3NQ
Cyngor Sir Fynwy, Neuadd y Sir, Radur, Brynbuga, Sir Fynwy NP15 1GA Cyngor Sir Fynwy, TyArloesi, Parc Busnes Cymru1, Magwyr, Sir Fynwy
NP26 3DG
THE HIGHWAYS ACT 1980 THE M4 MOTORWAY (JUNCTION 23 (EAST OF MAGOR) TO WEST OF JUNCTION 29 (CASTLETON) AND CONNECTING ROADS) AND THE M48 MOTORWAY (JUNCTION 23 (EAST OF MAGOR) CONNECTING ROAD) (AMENDMENT) (NO. 2) SCHEME 201-
THE WELSH MINISTERS propose to make a Scheme under sections 16, 17, 19 and 106 of the Highways Act 1980 which amends the proposed M4 Motorway (Junction 23 (East of Magor) to West of Junction 29 (Castleton) and Connecting Roads) and The M48 Motorway (Junction 23 (East of Magor) Connecting Road) Scheme 201- , as supplemented by the M4 Motorway (Junction 23 (East of Magor) to West of Junction 29 (Castleton) and Connecting Roads) and The M48 Motorway (Junction 23 (East of Magor) Connecting Road) (Supplementary) Scheme 201-, as supplemented by The M4 Motorway (Junction 23 (East of Magor) to West of Junction 29 (Castleton) and Connecting Roads) and The M48 Motorway (Junction 23 (East of Magor) Connecting Road) (Supplementary) (No. 2) Scheme 201-, as amended by The M4 Motorway (Junction 23 (East of Magor) to West of Junction 29 (Castleton) and Connecting Roads) and the M48 Motorway (Junction 23 (East of Magor) Connecting Road) (Amendment) Scheme 201-, ("the Main Scheme").

Following a review of bridge protection works to be constructed by Welsh Ministers, this Scheme will reduce the width of the navigable waterway known as Junction Cut within Newport Docks as specified in Schedule 3 to the Main Scheme to a minimum of 11 metres. This reduction is part of the essential safety measures to protect the users of the special road and the docks.

Copies of the draft Scheme and Main Scheme may be inspected free of charge at all reasonable hours from 15 August 2017 until 26 September 2017, at the following venues:

Orders Branch, Transport, Welsh Government Offices, Cathays Park, Cardiff CF10 3NQ
MonmouthshireCountyCouncil, CountyHall, Rhadyr, Usk, MonmouthshireNP15 1GA Monmouthshire County Council, Innovation House, Wales1 Business Park, Magor, Monmouthshire NP26 3DG
Llywodraeth Cymru Welsh Government
Cyngor Dinas Casnewydd, Y Ganolfan Ddinesig, Godfrey Rd, Casnewydd NP20 4UR Newport City Council, Civic Centre, Godfrey Rd, Newport NP20 4UR
Llyfrgell Ganolog Casnewydd, John Frost Square, Casnewydd NP20 1PA. Caiff UNRHYW BERSON wrthwynebu gwneud y Cynllun drwy hysbysu'r Gangen Orchmynion, Trafnidiaeth, Llywodraeth Cymru, Caerdydd CF10 3NQ erbyn 26 Medi 2017 fan bellaf, gan ddyfynnu'r cyfeirnod qA1174612 a chan ddatgan sail y gwrthwynebiad. Sylwer: Os ydych yn dymuno gwrthwynebu neu gefnogi, bydd y tim prosiect yn ystyried eich gohebiaeth ac fe all y bydd angen inni ymgynghori a phobl a sefydliadau y tu allan i Lywodraeth Cymru. Fel rhan o'r broses o ymgynghori ag eraill caniateir inni drosglwyddo gwybodaeth iddynt, gan gynnwys gwybodaeth yr ydych wedi ei rhoi i ni a'ch data personol. Er hynny, ni fyddwn yn datgelu'ch manylion personol ond pan fo hynny'n angenrheidiol i'n galluogi i ymdrin a'r materion yr ydych wedi tynnu'n sylw atynt. Pan fydd Cynllun Traffyrdd neu Gynllun Cefnffyrdd yn dod yn destun Ymchwiliad Cyhoeddus (YC), bydd pob gohebiaeth yn cael ei chop'i'o i Arolygydd yr Ymchwiliad ac fe'i cedwir yn Llyfrgell yr YC a bydd ar gael i'r cyhoedd
Gellir gweld copi o'r Cynllun drafft a'r Hysbysiad yn http://llyw.cymru (dewiser 'Deddfwriaeth', 'Is-ddeddfwriaeth', 'Deddfwriaeth Ddrafft', 'Offerynnau Statudol Lleol Drafft', 'Gorchmynion Llinell Deddf Priffyrdd').
M D BURNELL
Trafnidiaeth, Llywodraeth Cymru
Newport Central Library, John Frost Square, Newport NP20 1PA. ANY PERSON may not later than 26 September 2017 object to the making of the Scheme by notice to the Orders Branch, Transport, Welsh Government, Cathays Park, Cardiff CF10 3NQ quoting reference qA1174612 and stating the grounds of objection. Please note: Should you wish to object or support, your correspondence will be considered by the project team and we may need to consult with people and organisations outside of the Welsh Government. As part of the process of consulting with others we may pass information to them, including information you have given us and your personal data. We will however, only disclose your personal details where it is necessary to do so to enable us to deal with issues you have brought to our attention. Where a Motorway Scheme becomes the subject of a Public Inquiry (PI), all correspondence is copied to the Inspector of the Inquiry and is kept in the PI Library and is publicly available.
A copy of the draft Scheme and Notice can be viewed at www.gov.wales (select 'Legislation', 'Subordinate legislation', 'Draft Legislation', 'Draft Local Statutory Instruments', 'Highways Act Line Orders').
M D BURNELL
Transport, Welsh Government

BUDDSODDWYR I INVESTORS MEYVN POBL I IN PEOPLE
 
Gellir cael copi o'r Hysbysiad hwn mewn print brasach gan Y Gangen Orchmynion, Trafnidiaeth, Llywodraeth Cymru, Parc Cathays, Caerdydd CF10 3NQ. A copy of this Notice in larger print can be obtained from Orders Branch, Transport, Welsh Government, Cathays Park, Cardiff CF10 3NQ.

Attachments

NP4083129.pdf Download

Caerphilly County Borough Council

Ty Penallta , Tredomen Park , Ystrad Mynach , CF82 7PG

http://www.caerphilly.gov.uk 01443 815 588 or 01495 226 622

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices