Search for more Public Notices in your area
Traffic

NEWPORT CITY COUNCIL MICHAELSTONE ROAD MARSHFIELD NEWPORT TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC ORDER 2017

Notice ID: NP4045469

Notice effective from
16th June 2017 to 16th July 2017

NEWPORT CITY COUNCIL (MICHAELSTONE ROAD, MARSHFIELD, NEWPORT) (TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC) ORDER 2017
Notice is hereby given that the Newport City Council in exercise of its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended), intend not less than seven days from the date of this Notice to make an Order the effect of which will be to prohibit any vehicle from proceeding along Michaelstone Road, Marshfield from its junction with Bridge Terrace for a distance of approximately 30 metres in a northerly direction (access to Bridge Terrace from the south will be available). The alternative route will be signed. The reason for making the Order is to enable water connection works to be undertaken in the carriageway. The proposed Order will be operative from 2 July 2017 and will continue in force for a period not exceeding eighteen months or until the works which it is proposed to carry out have been completed, whichever is the earlier. NB. It is anticipated that the works will be completed within 2 days. Pedestrian access will be available at all times. Emergency vehicle access will be available through the closed section of carriageway with a short delay to plate over excavations.
Dated: 16 June 2017 G D Price, Head of Law & Regulation, Civic Centre, Newport, NP20 4UR

NEWPORT CITY COUNCIL (MICHAELSTONE ROAD, MARSHFIELD, NEWPORT)

(TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC) ORDER 2017
HYSBYSIR trwy hyn bod Cyngor Dinas Casnewydd wrth weithredu ei bwerau o dan y Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd) yn bwriadu mewn nid llai na saith diwrnod o ddyddiad yr Hysbysiad hwn i wneud Gorchymyn, a fydd §'r effaith
0 wahardd cerbydau rhag mynd ar hyd Michaelstone Road, Marshfield, Newport o'r gyffordd § Bridge Terrace am belter o 30 m i gyfeiriad y gogledd. Bydd y llwybrau eraill wedi eu harwyddo. Y rheswm dros wneud y Gorchymyn yw galluogi gwaith cysylltu

prif bibell ddvwr. Bydd y Gorchymyn arfaethedig yn weithredol o 2 Gorffenaf 2017 a bydd yn parhau mewn grym am gyfnod nid yn fwy na 18 mis neu nes bydd y gwaith y bwriedir ei wneud wedi ei gwblhau, p'un bynnag sydd gynharaf. DS. Disgwylir i'r gwaith cael ei gwblhau o fewn 2 diwrnod. Bydd mynediad
1 gerddwyr ar gael. Bydd mynediad i gerbydau argyfwng ar gael gyda oedi byr.

Dyddiedig: 16 Mehefin 2017 G D Price, Pennaeth y Gyfraith a Rheoleiddio, Y Ganolfan Ddinesig, Casnewydd, NP20 4UR

Attachments

NP4045469.pdf Download

Newport City Council

Civic Centre , Newport , South Wales , NP20 4UR

http://www.newport.gov.uk 01633 656 656

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices