Search for more Public Notices in your area
Planning

Carmarthenshire, Multiple Planning Notices

Notice ID: HAV2460759

Notice effective from
13th July 2022 to 12th August 2022

Deddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig ac Ardal Gadwraeth) 1990


Hysbysiad Dan Adran 67 - Caniatad Cynllunio Rhestredig Hysbysiad Dan Adran 73 -Datblygiad O Fewn Ardal Gadwraeth  Hysbysiad O Dan Reoliad 5

PL/03327 - Man newidiadau mewnol i barwydydd styd modern. Gosod bath a stof llosgi coed (gan gynnwys ffliw) yn y brif ystafell. Ffliw i fod yn fertigol a'i gymryd drwy orffeniad presennol y to. Gwaith i alluogi addasu'r adeilad i fod yn llety gwyliau. Yr Hen Ladd-dy, Pare Dinefwr, Heol Caerfyrddin, Llandeilo, SA19 6RT ar gyfer Rob Saur
Gellir gweld y cais, y cynlluniau ac unrhyw wybodaeth ategol ar-lein drwy fynd i:

www.sirgar.gov.uk/ceisiadaucynllunio

neu yn unrhyw un o'n Canolfannau Gwasanaethau Cwsmeriaid yn ystod yr oriau swyddfa.
Os dymunwch wneud sylwadau ar y datblygiad arfaethedig, rhaid ichi wneud hynny cyn pen 21 diwrnod ar 61 dyddiad yr hysbysiad hwn. Gallwch gyflwyno sylwadau ar-lein drwy fynd i'r ddolen gyswllt uchod, drwy anfon e-bost:

ymgynghoriadaucynllunio@sirgar.gov.uk

neu drwy anfon llythyr i'r Gwasanaethau Cynllunio, Swyddfeydd y Cyngor, Heol Cilgant, Llandeilo, SA19 6HW.
Oherwydd yr holl ohebiaeth y mae'r Adran yn ei chael, ni fyddwn yn cydnabod ein bod wedi cael eich sylwadau nac, fel rheol, yn ymateb i'r sylwadau/cwestiynau a gyflwynir. Sylwch os byddweh yn cyflwyno sylwadau ar y datblygiad arfaethedig, y bydd y wybodaeth hon ar gael i'r cyhoedd ar-lein.

Dyddiad yr Hysbysiad: 13.07.2022 Y Dyddiad Cau: 03.08.2022


Planning (Listed Buildings and Conservation Areas)

Regulations 1990


Notice Under Section 67 - Listed Building Consent
Notice Under Section 73 - Development Within A Conservation Area
Notice Under Regulation 5

PL/03327 - Minor internal alterations to modern stud partitions. Installation of bath and wood burning stove (including flue) in main room. Flue to be vertical and taken through existing roof finish. Works to enable conversion into holiday let.at Old Slaughter House, Dinefwr Park, Carmarthen Road, Llandeilo, SA19 6RT for Rob Saur
The application, plans, and any supporting information can be viewed on-line at:

www.carmarthenshire.gov.uk/planningapplications

or
any of our Customer Services Centre during office hours.
If you wish to comment on the proposed development, you must do so within 21 days of the date on this notice. You can comment on the application either online using the link above, by email:

planningconsultations@carmarthenshire.gov.uk

or by let­ter to Planning Services, Civic Offices, Crescent Road, Llandeilo, SA19 6HW.

Given the volume of correspondence that the Department receives, we will not acknowledge receipt of your comments or, as a rule, respond to the comments or questions submitted. Please note that if you do comment on the proposed development, this information will be publicly available online.

Date of Notice: 13.07.2022 Deadline Date: 03.08.2022

Attachments

HAV2460759.pdf Download

Carmarthenshire County Council

County Hall , Carmarthen , Carmarthenshire , SA31 1JP

http://www.carmarthenshire.gov.uk 01267 234 567

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices