Search for more Public Notices in your area
Planning

Carmarthenshire, Planning Notice

Notice ID: HAV2455271

Notice effective from
6th July 2022 to 5th August 2022

Hysbysiad Ynghylch Cais am Ganiatad Cynllunio Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) 2012 HYSBYSIAD O DAN ERTHYGL 12 (4) neu (5)

PL/04222
- Bwriedir cael cae artiffisial 3G ar gyfer chwarae rygbi a phel-droed a bydd yn cymryd lle'r cae rygbi gwair presennol. Bydd y cynigion yn cynnwys llifoleuadau newydd. Bydd wyneb synthetig man-dyllog yn cael ei osod ar y trac rhedeg graean presennol sydd o amgylch terfyn y safle yng Nghanolfan Hamdden Dyffryn Aman, Stryd Marged, Rhydaman, SA18 2NW ar gyfer Ian Jones.
Gellir gweld y cais, y cynlluniau ac unrhyw wybodaeth ategol ar-lein drwy fynd i:

www.sirgar.gov.uk/ceisiadaucynllunio

neu yn unrhyw ur o'n Canolfannau Gwasanaethau Cwsmeriaid yn ystod yr oriau swyddfa.
Os dymunwch wneud sylwadau ar y datblygiad arfaethedig, rhaid ichi wneud hynny cyn pen 21 diwrnod ar 61 dyddiad yr hysbysiad hwn. Gallwch gyflwyno sylwadau ar-lein dn/vy fynd i'r ddolen gyswllt uchod, drwy anfon e-bost:

ymgynghoriadaucynllunio@sirgar.gov.uk

neu drwy anfon llythyr i'r Gwasanaethau Cynllunio, Swyddfeydd y Cyngor, Heol Cilgant, Llandeilo, SA19 6HW.
Oherwydd yr noil ohebiaeth y mae'r Adran yn ei chael, ni fyddwn yn cydnabod ein bod wedi cael eich sylwadau nac, fel rheol, yn ymateb i'r sylwadau/cwestiynau a gyflwynir. Sylwch os byddwch yn cyflwyno sylwadau ar y datblygiad arfaethedig, y bydd y wybodaeth hon ar gael i'r cyhoedd ar-lein.

Dyddiad yr Hysbysiad: 06.07.2022 Y Dyddiad Cau: 27.07.2022

Notice of Application for Planning Permisson The Town and Country Planning (Development Management Procedure) (Wales) Order 2012 NOTICE UNDER ARTICLE 12(4) or (5)


PL/04222
- A 3G artificial pitch is proposed for the playing of rugby and football and will replace the existing grass rugby pitch. The proposals will include new floodlighting. The existing gravel running track around the perimeter of the pitch will be resurfaced with a porous synthetic surface at Amman Valley Leisure Centre, Margaret Street, Ammanford, SA18 2NW for Ian Jones
The application, plans, and any supporting information can be viewed on-line at:

www.carmarthenshire.gov.uk/planningapplications

or
any of our Customer Services Centre during office hours.
If you wish to comment on the proposed development, you must do so within 21 days of the date on this notice. You can comment on the application either online using the link above, by email:

planningconsultations@carmarthenshire.gov.uk

or by let­ter to Planning Services, Civic Offices, Crescent Road, Llandeilo, SA19 6HW.
Given the volume of correspondence that the Department receives, we will not acknowledge receipt of your comments or, as a rule, respond to the comments or questions submitted. Please note that if you do comment on the proposed development, this information will be publicly available online.

Date of Notice: 06.07.2022 Deadline Date: 27.07.2022

Attachments

HAV2455271.pdf Download

Carmarthenshire County Council

County Hall , Carmarthen , Carmarthenshire , SA31 1JP

http://www.carmarthenshire.gov.uk 01267 234 567

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices