Search for more Public Notices in your area
General

The leasehold disposal of the following parcel of land: Land adjacent to Brynamman RFC measuring approximately nought point six five (0.65) acre to be used for recreational purposes

Notice ID: HAV2442494

Notice effective from
22nd June 2022 to 22nd July 2022

Hysbysiad Cyhoeddus o dan Adran 121(2) o Ddeddf
Elusennau 2011 Cyngor Sir Caerfryddin fel
Ymddiriedolwr Pwll Nofio a Maes Hamdden Brynaman
(rhif elusen gofrestredig 523883)
Gwared u rhydd-ddaliad y darn canlynol o dir:

Tir ger Clwb Rygbi Brynaman sy'n mesur oddeutu dim
pwynt chwech pump (0.65) erw i'w
ddefnyddio at ddibenion hamdden
Hysbysir drwy hyn fod Cyngor Sir Caerfyrddin yn bwriadu gwaredu'r darnau tir uchod sy'n rhan o fan agored cyhoeddus o fewn ystyr yr Adrannau uchod. Estynnir gwahoddiad i unrhyw aelod o'r cyhoedd sy'n dymuno cyflwyno sylwadau ynghylch y bwriad i waredu'r darnau hyn o dir wneud hynny yn ysgrifenedig:

Y Pennaeth Adfywio,

Neuadd y Sir, Caerfyrddin, SA31 UP
erbyn 15.07.2022 fan hwyraf.
Llinell Uniongyrchol: 01267 246899 Cyfeiriad e-bost:

CPSales@sirgar.gov.uk


Wendy Walters, Y Prif Weithredwr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin

Carmarthenshire County Council as Trustee of Brynamman Swimming Bath and Recreation Ground (registered charity number 523883) Public Notice Under Section 121(2) of the Charities Act 2011

The leasehold disposal of the following parcel of land:
Land adjacent to Brynamman RFC measuring approximately nought point six five (0.65) acre to be used for recreational purposes
Notice is hereby given that Carmarthenshire County Council intends to dispose of the above parcels of land which form part of a public open space within the meaning of the above Sections. Any member of the public wishing to make representation on the proposed disposals are invited to do so in writing to:

Head of Regeneration, County Hall, Carmarthen SA31 UP by no later than 15.07.2022

Direct Line: 01267 246899
e-mail:

CPSales@carmarthenshire.gov.uk


Wendy Walters, Chief Executive, County Hall, Carmarthen

Attachments

HAV2442494.pdf Download

Carmarthenshire County Council

County Hall , Carmarthen , Carmarthenshire , SA31 1JP

http://www.carmarthenshire.gov.uk 01267 234 567

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices