Search for more Public Notices in your area
Traffic

Carmarthenshire, Waiting Restrictions and Street Parking Places Cont/d... Also Multiple Planning Notices

Notice ID: HAV2420303

Notice effective from
25th May 2022 to 24th June 2022

Cont/d...

Lleoliad Ochr y FforddY Darn Ffordd yr Effeithir Arno

CYFYNGU AR AROS, BOB AMSER, 15 MUNUD HEB DDYCHWELD CYN PEN 15 MUNUD
Hoel Saron, Capel Hendre
Dwyrain
O bwynt 20 metr i'r gogledd-ddwyrain o'r gyffordd a Heol Waterloo am bellter o 16 metrtua'r gogledd-ddwyrain

CYFYNGU AR AROS, 30 MUNUD (BOB DYDD)

Heol Norton, Pen-y-groes
De
O bwynt sydd 17 metr i'r gogledd-ddwyrain o ganol y gyffordd a Blaen Emlyn am bellter o 15 metrtua'r gogledd-ddwyrain.

CYFYNGU AR AROS. DYDD LLUN - DYDD SADWRN, 9AM - 6PM, 2 AWR, HEB DDYCHWELYD CYN PEN 2 AWR
Stryd Caerfyrddin, LIandeilo
Gorllewin
O bwynt 28 metr i'r de-ddwyrain o'r gyffordd a Heol Newydd am bellter o 19 metr tua'r de-ddwyrain.

ATODLEN 5
PLEASE DOWNLOAD THE PDF BELOW TO VIEW THE DETAILS


ATODLEN 6
PLEASE DOWNLOAD THE PDF BELOW TO VIEW THE DETAILS


HYSBYSIAD YNGHYLCH CAIS AM GANIATAD CYNLLUNIO
Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref(Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) 2012
HYSBYSIAD O DAN ERTHYGL 12 (4) neu (5)

PL/03675-
Cynnig Adeiladu adeilad storio ysgafn lled-barhaol ary safle diwydiannol presennol, Cambrian Pet Foods Ltd, Pare Bwyd Dyffryn Tywi, Heol yr Orsaf, Llangadog, SA19 9LY ar gyfer Rhydian Eldridge

Deddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig ac Ardal Gadwraeth) 1990
HYSBYSIAD DAN ADRAN 67 - CANIATAD CYNLLUNIO RHESTREDIG
HYSBYSIAD DAN ADRAN 73 - DATBLYGIAD O FEWN ARDAL GADWRAETH
HYSBYSIAD O DAN REOLIAD 5


PL/03561
Cynnig Darparu arwydd enw hanesyddol i nodi hen dafarn, 2 Stryd y Castell, Llanymddyfri, SA20 0AN ar gyfer Handel Davies
PL03897- Cynnig Amrywio Amod 2 ar E/39454 i alluogi ailstrwythuro'r maes parcio, lleihau'r lleoedd parcio, newidiadau i'r man gollwng a'r parth cerbydau nwyddau trwm, darparu cysgodfan beiciau a lie i storio gwastraff a chadw'r wal gynnal bresennol, Hen Neuadd y Farchnad, Stryd Caerfyrddin, Llandeilo, SA19 6AE ar gyfer Cyngor Sir Caerfyrddin - Hywel Harries
PL/03923- Cynnig Newid Allanol i wal gomel a gatiau gardd modern To Allanol: Ail-orchuddio gan ddefnyddio llechi presennol rhai wedi'u hadnewyddu. Rhoi seliau plwm newydd yn lle'r hen rai i simneiau a dormerau. Gwaredu 3 ffenestr Velux fodern. Wynebfyrddau a bondoeau: Atgyweirio ac ail-baentio lie bo angen. Nwyddau dwr glaw: Atgyweirio a newid lie bo angen. Ffenestri a silffoedd: Atgyweirio ac ail-baentio lie bo angen. Piniwn: Gwaredu'r rendrad carreg a rhoi rendrad newydd yn ei le, Fferm Cawdor, Heol Bethlehem, Llandeilo, SA19 6SY ar gyfer Geraint Price
PL/03935 - Cynnig Gwaith cynnal a chadw ar ochr flaen yr adeilad gan gynnwys atgyweirio ac ail-baentio, 127 Stryd Rhosmaen, Llandeilo, SA19 6EN ar gyfer Maz Thomas
Gellir gweld y cais, y cynlluniau ac unrhyw wybodaeth ategol ar-lein drwy fynd i:
www.sirgar.gov.uk/ceisiadaucynllunio neu yn unrhyw un o'n Canolfannau Gwasanaethau Cwsmeriaid yn ystod yr oriau swyddfa.
Os dymunwch wneud sylwadau ar y datblygiad arfaethedig, rhaid ichi wneud hynny cyn pen 21 diwrnod ar 61 dyddiad yr hysbysiad hwn. Gallwch gyflwyno sylwadau ar-lein drwy fynd i'r ddolen gyswllt uchod, drwy anfon e-bost: ymgynghoriadaucynllunio@sirgar.gov.uk neu drwy anfon llythyr i'r Gwasanaethau Cynllunio, Swyddfeydd y Cyngor, Heol Cilgant, Llandeilo, SA19 6HW.
Oherwydd yr holl ohebiaeth y mae'r Adran yn ei chael, ni fyddwn yn cydnabod ein bod wedi cael eich sylwadau nac, fel rheol, yn ymateb i'r sylwadau/cwestiynau a gyflwynir. Sylwch os byddweh yn cyflwyno sylwadau ar y dat­blygiad arfaethedig, y bydd y wybodaeth hon ar gael i'r cyhoedd ar-lein.

Dyddiad yr Hysbysiad: 25.05.2022
Y Dyddiad Cau: 15.06.2022


 


Cont/d...

Location Side of Road Length Affected

LIMITED WAITING, ALL TIMES, 15 MINUTES, NO RETURN WITHIN 15 MINUTES
Heol Saron, Capel Hendre
East
From a point 20 metres north east of its junction with Waterloo Road for a distance of 16 metres in a north easterly direction


LIMITED WAITING, 30 MINUTES (ALL DAYS)
Norton Road, Penygroes
South
From a point 17 metres north east of the centre of its From a point 17 metres north east of the centre of its junction with Blaen Emlyn for a distance of 15 metres in a north easterly direction.

LIMITED WAITING, MONDAY TO SATURDAY, 9 A.M - 6 P.M., 2 HOURS, NO RETURN WITHIN 2 HOURS
Carmarthen Street, Llandeilo
West
From a point 28 metres south east of its junction with New Road for a distance of 19 metres in a south easterly direction

SCHEDULE 5
PLEASE DOWNLOAD THE PDF BELOW TO VIEW THE DETAILS

SCHEDULE 6
PLEASE DOWNLOAD THE PDF BELOW TO VIEW THE DETAILS

NOTICE OF APPLICATION FOR PLANNING PERMISSION
The Town and Country Planning (Development Management Procedure) (Wales) Order 2012
NOTICE UNDER ARTICLE 12(4) or (5)


PL/03675-
Proposal Erection of a lightweight semi-permanent storage building within existing industrial site at Cambrian Pet Foods Ltd, Tywi Valley Food Park, Station Road, Llangadog, SA19 9LYfor Rhydian Eldridge

Planning (Listed Buildings and Conservation Areas) Regulations 1990
NOTICE UNDER SECTION 67 - LISTED BUILDING CONSENT

NOTICE UNDER SECTION 73 - DEVELOPMENT WITHIN A CONSERVATION AREA
NOTICE UNDER REGULATION 5


PL/03561
Proposal Provision of historic nameplate signifying former public house at 2 Castle Street, Llandovery, SA20 OAN for Handel Davies
PL/03897 Proposal Variation of Condition 2 on E/39454 to enable reconfiguration of car parking area, reduction of parking spaces amendments to drop off bay and HGV delivery zone, provision of bicycle shelter and refuse store and retention of existing retaining wall at Former Market Hall, Carmarthen Street, Llandeilo, SA19 6AE for Carmarthenshire County Council - Hywel Harries
PL/03923 Proposal External Alteration to corner modern garden wall and gates Exterior Roof: Re-cover using existing and reclaimed slates. Replace lead flashings to chimneys and dormers. Remove 3no modern Velux windows. Fascias and soffits: Repair and repaint where necessary. Rainwater goods: Repair and replace where necessary. Windows and cills: Repair and repaint where necessary. Pine end: Remove rough stone render and replace as existing at Cawdor Farm, Bethlehem Road, Llandeilo, SA19 6SY for Geraint Price
PL/03935 Proposal Maintenance of the front elevation including repair and repainting at 127 Rhosmaen Street, Llandeilo, SA19 6EN for Maz Thomas
The application, plans, and any supporting information can be viewed on-line at:
www.carmarthenshire.gov.uk/planningapplications or any of our Customer Services Centre during office hours.
If you wish to comment on the proposed development, you must do so within 21 days of the date on this notice. You can comment on the application either online using the link above, by email:
planningconsultations@carmarthenshire.gov.uk or by letter to Planning Services, Civic Offices, Crescent Road, Llandeilo, SA19 6HW.
Given the volume of correspondence that the Department receives, we will not acknowledge receipt of your comments or, as a rule, respond to the comments or questions submitted. Please note that if you do comment on the proposed development, this information will be publicly available online.

Date of Notice: 25.05.2022
Deadline Date: 15.06.2022

Attachments

HAV2420303.pdf Download

Carmarthenshire County Council

County Hall , Carmarthen , Carmarthenshire , SA31 1JP

http://www.carmarthenshire.gov.uk 01267 234 567

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices