Search for more Public Notices in your area
Traffic

Heol Fene, Temporary Prohibition of Traffic

Notice ID: HAV2389573

Notice effective from
20th April 2022 to 20th May 2022

Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Llwybr Troed 44/71 Hen Gapel Bethel, Heol Felen, Glanaman) Gwaharddiad dros dro ar gerddwyr 2022

Hysbysir trwy hyn fod Cyngor Sir Caerfyrddin, ar y 11 fed o Ebrill, 2022, wedi gwneud Gorchymyn o dan Adran 14(2) o Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 sef gwahardd unrhyw Gerddwyr rhag mynd ar hyd y darn hwnnw o'r Llwybr Troed 44/71 ger Hen Gapel Bethel, Heol Felen a nodir yng Ngholofn 1 yr Atodlen i'r Hysbysiad hwn i gyfeiriad heblaw'r hwnnw a nodir yng Ngholofn 2 yr Atodlen honno.

Bydd y Gorchymyn yn parhau mewn grym am 6 mis tra bod gwaith atgyweirio ar adeilad rhestredig anniogel yn cael ei gynllunio a'i wneud.

Mae'r cau hwn yn barhad o'r gorchymyn Cau ar Frys Dros Dro a gyflwynwyd ar Llwybr Troed 44/71 o dan Adran 14(2) o Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 a wnaed ar y 28 o Fawrth, 2022.

Lie bo'n briodol, gall Gorchmynion Rheoleiddio Traffig Ffordd dros dro barhau mewn grym am gyfnod nad yw'n fwy na chwe mis oni bai bod Llywodraeth Cymru yn rhoi cyfarwyddyd o dan adran 15(5) o Ddeddf 1984 i ymestyn y cyfnod cau.

DYDDIEDIG 20 Ebrill, 2022 Wendy Walters, Y Prif Weithredwr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin

Cyfeirnod: RWJ/HTRW-807

Cyfeiriad e-bost:

nwjones@sirgar.gov.ukYR ATODLEN

Cyfeirnod yr Hawl Dramwy Llwybr Amgen Cyhoeddus a disgrifiad ohoniLlwybr O ddechrau'r Llwybr Troed O ddechrau'r ffordd

Troed sy'n arwain o Heol Felen sy'n arwain o Heol44/71 (Pwynt A), tua'r gogledd Felen (Pwynt D),orllewin yn gyffredinol, tua'r gogledd orllewinheibio Hen Gapel Bethel yn gyffredinol, gan(Pwynt B) a chyfarfod gwrdd a Llwybr TroedLlwybr Troed 44/70 44/70 (Pwynt E) (Pwynt C)Hyd: 149m Hyd: 157mThe County of Carmarthenshire (Public Footpath 44/71 Old Bethel Chapel, Heol Felen, Glanamman) Temporary Prohibition of Traffic Order 2022

NOTICE is hereby given that the Carmarthenshire County Council on the 11th April made an Order the effect of which is to prohibit pedestrians from proceeding along Public Footpath 44/71 at The Old Bethel Chapel, Heol Felen, Glanamman specified in Column 1 of the Schedule to this Notice in a direction other than that specified in Column 2 of the said Schedule.

The order will continue in force for 6 months whilst repair works to an unsafe listed building are planned and undertaken

This closure is a continuation of the Temporary Emergency Closure imposed on Footpath 44/71 under Section 14(2) of the Road Traffic Regulation Act 1984 on the 28th March, 2022.

Where appropriate, temporary Road Traffic Regulation Orders may continue in force for a period not exceeding six months unless the Welsh Government give a direction under Section 15(5) of the 1984 Act to extend the duration of the closure.

DATED the 20th April, 2022 Wendy Walters, Chief Executive, County Hall, Carmarthen

Reference: RWJ/HTRW-807

e-mail address:

rwjones@sirgar.gov.uk_SCHEDULE_

Public Right of Way Reference Alternative Route and DescriptionFootpath From the beginning of the From the beginning44/71 Footpath leading from of the road leadingHeol Felen (Point A), in a from Heol Felengenerally north westerly (Point D), in adirection, past the Old generally northBethel Chapel (Point B) westerly direction,and meeting Footpath meeting Footpath44/70 (Point C) 44/70 (Point E)Length: 149 m Length: 157mAttachments

HAV2389573.pdf Download

Carmarthenshire County Council

County Hall , Carmarthen , Carmarthenshire , SA31 1JP

http://www.carmarthenshire.gov.uk 01267 234 567

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices