Search for more Public Notices in your area
Planning

Carmarthenshire, Planning Notice

Notice ID: HAV2385633

Notice effective from
13th April 2022 to 13th May 2022

Hysbysiad Ynghylch Cais am Ganiatad Cynllunio Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) 2012 HYSBYSIAD O DAN ERTHYGL 12 (4) neu (5)
PL/03103 Codi dau adeilad amaethyddol cyfagos ar gyfer gwartheg godro, Pantglas Home Farm, Ffordd Llanfynydd, Llanfynydd, Caerfyrddin, SA32 7BZ (Cais mwyaf)
Deddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig ac Ardal Gadwraeth) 1990 Hysbysiad Dan Adran 67 -Caniatad Cynllunio Rhestredig Hysbysiad Dan Adran 73 -Datblygiad O Fewn Ardal Gadwraeth Hysbysiad O Dan Reoliad 5
PL/03788 Garej newydd ar wahan, 25 Heol Caerfyrddin, Llandeilo, SA19 6RP ar gyfer Arthur Bleasdale
Gellir gweld y cais, y cynlluniau ac unrhyw wybodaeth ategol ar-lein drwy fynd i:

www.sirgar.gov.uk/ceisiadaucynllunio

neu yn unrhyw un o'n Canolfannau Gwasanaethau Cwsmeriaid yn ystod yr oriau swyddfa.
Os dymunwch wneud sylwadau ar y datblygiad arfaethedig, rhaid ichi wneud hynny cyn pen 21 diwrnod ar 61 dyddiad yr hysbysiad hwn. Gallwch gyflwyno sylwadau ar-lein drwy fynd i'r ddolen gyswllt uchod, drwy anfon e-bost:

ymgynghoriadaucynllunio@sirgar.gov.uk

neu drwy anfon llythyr i'r Gwasanaethau Cynllunio, Swyddfeydd y Cyngor, Heol Cilgant, Llandeilo, SA19 6HW.
Oherwydd yr holl ohebiaeth y mae'r Adran yn ei chael, ni fyddwn yn cydnabod ein bod wedi cael eich sylwadau nac, fel rheol, yn ymateb i'r sylwadau/cwestiynau a gyflwynir. Sylwch os byddwch yn cyflwyno sylwadau ar y datblygiad arfaethedig, y bydd y wybodaeth hon ar gael i'r cyhoedd ar-lein.
Dyddiad yr Hysbysiad: 13.04.2022 Y Dyddiad Cau: 04.05.2022
Notice of Application for Planning Permission The Town and Country Planning (Development Management Procedure) (Wales) Order 2012 NOTICE UNDER ARTICLE 12(4) or (5)
PL/03103 The erection of two adjoining agricultural buildings to house dairy cows at Pantglas Home Farm, Llanfynydd Road, Llanfynydd, Carmarthen SA32 7BZ (Major application)
Planning (Listed Buildings and Conservation Areas)
Regulations 1990

Notice Under Section 67 -
Listed Building Consent
Notice Under Section 73 -
Development Within A Conservation Area
Notice Under Regulation 5

PL/03788 New detached garage at 25 Carmarthen Road, Llandeilo, SA19 6RP for Arthur Bleasdale
The application, plans, and any supporting information can be viewed on-line at:

www.carmarthenshire.gov.uk/planningapplications

or
any of our Customer Services Centre during office hours.
If you wish to comment on the proposed development, you must do so within 21 days of the date on this notice. You can comment on the application either online using the link above, by email:

planningconsultations@carmarthenshire.gov.uk

or by
letter to Planning Services, Civic Offices, Crescent Road, Llandeilo, SA19 6HW.
Given the volume of correspondence that the Department receives, we will not acknowledge receipt of your comments or, as a rule, respond to the comments or questions submitted. Please note that if you do comment on the proposed development, this information will be publicly available online.
Date of Notice: 13.04.2022 Deadline Date: 04.05.2022

Attachments

HAV2385633.pdf Download

Carmarthenshire County Council

County Hall , Carmarthen , Carmarthenshire , SA31 1JP

http://www.carmarthenshire.gov.uk 01267 234 567

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices