Search for more Public Notices in your area
Traffic

Gorchymyn (Ad-Drefnui (Llefydd Parcio Oddi Ar Y Stryd1 Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam 2022

Notice ID: WAR2378696

Notice effective from
8th April 2022 to 8th May 2022


Gorchymyn (Ad-Drefnui (Llefydd Parcio Oddi Ar Y Stryd1 Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam 2022

Rhoddir hysbysiad trwy hyn fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam ("y Cyngor") yn cynnig gwneud Gorchymyn o dan Adran 35 (1) a Rhan IV o Atodlen 9 o Deddf Rheoleiddio Traffig Ftyrdd 1984 ("Deddf 1984") I reolelddlo'r defnydd o lefydd parcio yng Nghanol Tref Wrecsam a restrwyd yng ngholofn 1 o atodlen 1.

Mae'r Gorchymyn Drafft yn cynnwys darparlaeth sy'n cyfyngu ar y defnydd o'r llefydd parcio ar gyfer defnydd y cerbydau a nodwyd gyferbyn pob lie parcio wedi eu henwl yng Ngholofn 3 o restr 1, a hefyd yn dynodl ar gyfer y llefydd parcio wedi eu henwl, y dlwrnodau y gwelthredlr hynny, yr orlau a welthredlr hynny a'r costau a godlr, fel y nodwyd yng ngholofnau 4, 5 a 6 yn y Rhestr. Cesgllr costau parcio car trwy belrlannau "Talu ac Arddangos" wedi eu lleoll mewn llefydd parcio neu trwy ddull arall o dalu yn cynnwys dull electronlg, fel y mae'r Cyngor yn el ystyrled yn brlodol. Penderfynir ar ffloedd sy'n berthnasol I feysydd parcio dros gyfnodau byr a hlr ar gyfer y llefydd parcio dan sylw. Gall y Cyngor gyflwyno trwyddedau ar gyfer llefydd parcio yn amodol ar yr amodau.

Bydd copl o'r Gorchymyn Drafft, y cynllun, a chopi o resymau'r Cyngor dros gynnlg gwneud Gorchymyn, a chopi o gorchymyn (ad-drefnu) (llefydd parcio oddl ar y stryd) cyngor bwrdeistref slrol wrecsam 2020 sy'n cael el ddlddymu ar gael I'w harchwilio ar

www.wrecsam.gov.ukDylid gyrru unrhyw wrthwynebiad I'r Gorchymyn arfaethedlg, a'r rheswm dros wrthwynebu, yn ysgrlfenedlg at yr unlgollon Isod ddlm hwyrach na 6/5/2022

PLEASE DOWNLOAD THE PDF BELOW TO VIEW THE DETAILS

Attachments

WAR2378696.pdf Download

Wrexham County Borough Council

The Guildhall , Wrexham , Wrexham , LL11 1AY

http://www.wrexham.gov.uk/ 01978 292 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices