Search for more Public Notices in your area
Traffic

Wrexham County Borough Council (Off-Street Parking Places) (County Parks) Order 2022

Notice ID: WAR2380470

Notice effective from
8th April 2022 to 8th May 2022


Gorchymyn (Parciau Gwledig) (Llefydd Pahcio Oddi Ar Y Stryd) Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam 2022

Rhoddir hysbysiad trwy hyn fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam ("y Cyngor") yn cynnig gwneud Gorchymyn o dan Adran 35 (1) a Rhan IV o Atodlen 9 o Deddf Rheolelddlo Trafflg Ffyrdd 1984 ("Deddf 1984") I reolelddlo'r defnydd o lefydd parcio yng Nghanol Parciau Gwledig a restrwyd yng ngholofn 1 o atodlen 1.
Mae'r Gorchymyn Drafft yn cynnwys darpariaeth sy'n cyfyngu ar y defnydd o'r llefydd parcio ar gyfer defnydd y cerbydau a nodwyd gyferbyn pob lie parcio wedi eu henwi yng Ngholofn 3 o restr 1, a hefyd yn dynodi ar gyfer y llefydd parcio wedi eu henwi, y diwrnodau y gweithredir hynny, yr oriau a weithredir hynny a'r costau a godir, fel y nodwyd yng ngholofnau 4, 5 a 6 yn y Rhestr. Cesglir costau parcio car trwy beiriannau "Talu ac Arddangos" wedi eu lleoli mewn llefydd parcio neu trwy ddull arall o dalu yn cynnwys dull electronig, fel y mae'r Cyngor yn ei ystyried yn briodol. Gall y Cyngor gyflwyno trwyddedau ar gyfer llefydd parcio yn amodol ar yr amodau.
Bydd copi o'r Gorchymyn Drafft, y cynllun, a chopi o resymau'r Cyngor dros gynnig gwneud Gorchymyn, a chopi o gorchymyn (parciau gwledig ) (llefydd parcio oddi ar y stryd) cyngor bwrdeistref sirol wrecsam 2020 sy'n cael ei ddiddymu ar gael i'w harchwilio ar

www.wrecsam.gov.uk


Dylid gyrru unrhyw wrthwynebiad i'r Gorchymyn arfaethedig, a'r rheswm dros wrthwynebu, yn ysgrifenedig at yr unigolion isod ddim hwyrach na 6/5/2022

Atodlen 1
Wrexham County Borough Council (Off-Street Parking Places) (County Parks) Order 2022

Notice is hereby given that the Wrexham County Borough Council ("the Council") propose to make an Order under Section 35(1) and Part IV of Schedule 9 of the Road Traffic Regulation Act 1984 ("the Act of 1984") regulating the use of the parking places within Wrexham County Parks which are listed in column 1 of the Schedule hereto. The Draft Order contains provisions restricting the use of the parking place to use by those classes of vehicles specified opposite each named parking place in Column 3 of the Schedule hereto and also specifies for each named parking place its days of operation, hours of operation and scale of charges as stated in columns 4, 5 and 6 respectively of the said Schedule. Car parking charges will be collected by means of "Pay and Display" machines located within the parking place or by any other method of payment including electronic that the Council deem appropriate. The Council may issue permits for a parking place upon conditions.
A copy of the Draft Order, and the plans contained therein together with a copy of the Council's reasons for proposing to make the Order and a copy of the Wrexham County Borough Council (Off Street Parking Places) (County Parks) Order 2020 which is to be revoked may be inspected at

www.wrexham.gov.uk


Objections to the proposed Order together with the grounds on which they are made, should be sent in writing to the undersigned by not later than 6/5/2022

PLEASE DOWNLOAD THE PDF BELOW TO VIEW THE DETAILS

Attachments

WAR2380470.pdf Download

Wrexham County Borough Council

The Guildhall , Wrexham , Wrexham , LL11 1AY

http://www.wrexham.gov.uk/ 01978 292 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices