Search for more Public Notices in your area
Planning

Carmarhenshire, Planning Notice

Notice ID: HAV2378435

Notice effective from
6th April 2022 to 6th May 2022

Hysbysiad Ynghylch Cais am Ganiatad Cynllunio Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thre (Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) 2012
Hysbysiad O Dan Erthygl 12 (4) neu (5)


PL/03750
- Datblygiad Preswyl sy'n cynnwys 45 o breswylfeydd a gwaith cysylltiedig ar dir ger Maespiode, LlandybTe, SA18 3YS ar gyfer Enzo's Homes Limited (Cais Mwyaf)
Gel I ir gweld y cais, y cynlluniau ac unrhyw wybodaeth ategol ar-lein drwy fynd i:

www.sirgar.gov.uk/ceisiadaucynllunio

neu yn unrhyw un o'n Canolfannau Gwasanaethau Cwsmeriaid yn ystod yr oriau swyddfa.
Os dymunwch wneud sylwadau ar y datblygiad arfaethedig, rhaid ichi wneud hynny cyn pen 21 diwrnod ar 61 dyddiad yr hysbysiad hwn. Gallwch gyflwyno sylwadau ar-lein drwy fynd i'r ddolen gyswllt uchod, drwy anfon e-bost:

ymgynghoriadaucynllunio@sirgar.gov.uk

neu drwy anfon llythyr i'r Gwasanaethau Cynllunio, Swyddfeydd y Cyngor, Heol Cilgant, Llandeilo, SA19 6HW.
Oherwydd yr holl ohebiaeth y mae'r Adran yn ei chael, ni fyddwn yn cydnabod ein bod wedi cael eich sylwadau nac, fel rheol, yn ymateb i'r sylwadau/cwestiynau a gyflwynir. Sylwch os byddwch yn cyflwyno sylwadau ar y datblygiad arfaethedig, y bydd y wybodaeth hon ar gael i'r cyhoedd ar-lein.
Dyddiad yr Hysbysiad: 06.04.2022 Y Dyddiad Cau: 27.04.2022

Notice of Application for Planning Permission The Town and Country Planning (Development Management Procedure) (Wales) Order 2012
Notice under Article 12(4) or (5)


PL/03750
- Residential Development comprising 45no. dwellings and associated works at Land off Maespiode, Llandybie , SA18 3YS for Enzo's Homes Limited (Major Development)
The application, plans, and any supporting information can be viewed on-line at:

www.carmarthenshire.gov.uk/planningapplications

or
any of our Customer Services Centre during office hours.
If you wish to comment on the proposed development, you must do so within 21 days of the date on this notice. You can comment on the application either online using the link above, by email:

planningconsultations@carmarthenshire.gov.uk

or by
letter to Planning Services, Civic Offices, Crescent Road, Llandeilo, SA19 6HW.
Given the volume of correspondence that the Department receives, we will not acknowledge receipt of your comments or, as a rule, respond to the comments or questions submitted. Please note that if you do comment on the proposed development, this information will be publicly available online.

Date of Notice: 06.04.2022 Deadline Date: 27.04.2022

Attachments

HAV2378435.pdf Download

Carmarthenshire County Council

County Hall , Carmarthen , Carmarthenshire , SA31 1JP

http://www.carmarthenshire.gov.uk 01267 234 567

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices