Search for more Public Notices in your area
General

Standards Committee, Notice of Decision, Wrexham Borough Council

Notice ID: WAR2346686

Notice effective from
28th February 2022 to 30th March 2022

CYNGOR BWRDEISTREFSIROLWRECSAM

WREXHAM COUNTY BOROUGH COUNCIL

PWYLLGOR SAFONAU

RHYBUDD 0 BENDERFYNIAD

Ar 1 Chwefror 2022 bu'r Pwyllgor Safonau yn ystyried argymhelliad gan Dribiwnlys Apel Panel Dyfamu Cymni y dylid atal y Cynghorydd Cymuned Gareth Baines (Cyngor Tref y Waunjam gyfnod o Zfis.Ar 51 ystyried y papurau perthnasol penderfynodd y Pwyllgor Safonau gadamhau'r gosb wreiddiol o ataliad o 3 mis.

Yn unol S nynny, ataliodd y Pwyllgor y Cynghorydd Baines rhag bod yn aelod o Gyngor Tref y Waun am 3 mis o 2 Chwefror 2022 Mae'r papurau a ystyriwyd gan y Pwyllgor Safonau ar gael yn

https://moderngov.wrexham.gov.uk/ieListDocuments

. aspx7Cld=141&Mld=5100&ver=4&LLL=0

Mae datganiad llawn o benderfyniad y Pwyllgor Safonau ar 1 Chwefror 2022 ar gael ar wefan Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn

https://www.wrecsam.gov.uk/sites/default/files/2022-02/Decision-

report-outcome-Cllr-Gareth-Baines-Cymraeg.pdf

Bydd copi printiedig o'r Penderfyniad hefyd yn cael ei ddarparu ar gais gan Neuadd y Dref, Wrecsam LL111AY. Mynediad i Benderfyniad y SafonauBydd Pwyllgor, boed drwy ddulliau electronig, archwiliad neu lungopTo, ar gael am gyfnod o 21 diwmod gan ddechrau ar 22 Chewfror2022.

Linda Roberts, Swyddog Monitro Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi with ymateb i ohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg

www.wrecsam.gov.ukSTANDARDS COMMITTEE

NOTICE OF DECISION

On the ist February 2022 the Standards Committee considered a recommendation from the Appeal Tribunal of the Adjudication Panel for Wales that Community Councillor Gareth Baines (Chirk Town Council] be suspended for a period of 2 months.Having considered the relevant papers the Standards Committee decided to confirm the original penalty of 3 months suspension.

Accordingly, the Committee suspended Councillor Baines from being a member of Chirk Town Council for 3 months with effect from 2nd February 2022.The papers considered by the Standards Committee are available at

https://modemgov.wrexham.gov.uk/ieListDocuments

. aspx?Cld=141&Mld=5100&Ver=4&LLL=0

A full statement of the Standards Committee's decision of the 1st February 2022 is available on the Wrexham County Borough Council's website at

https://www.wrexham.gov.uk/shes/default/files/2022-02/Decision-

report-outeome-Cllr-Gareth-Baines.pdf

A printed copy of the Decision will also be provided on request from the Guildhall, Wrexham LL111AY. Access to the Decision of the Standards Committee, whether by electronic means, inspection or photocopying, will be available for a period of 21 days beginning on the 22 February 2022.

Linda Roberts, Monitoring Officer, Wrexham County Borough Council

We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in

Welsh.www.wrexham.gov.ukAttachments

WAR2346686.pdf Download

Wrexham County Borough Council

The Guildhall , Wrexham , Wrexham , LL11 1AY

http://www.wrexham.gov.uk/ 01978 292 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices