Search for more Public Notices in your area
Traffic

NOTICE OF CONFIRMATION OF DEFINITIVE MAP MODIFICATION ORDER SECTION 53 OF THE WILDLIFE AND COUNTRYSIDE ACT 1981 THE DEFINITIVE MAP AND STATEMENT OF PUBLIC RIGHTS OF WAY FOR THE COUNTY BOROUGH OF WREXHAM

Notice ID: WAR2337980

Notice effective from
18th February 2022 to 20th March 2022

RHYBUDD 0 GADARNHAU GORCHYMYN ADDASU MAP DIFFINIOL ADRAN 53 DEDDF BYWYD GWYLLT A CHEFN GWLAD1981 Y MAP DIFFINIOL A DATGANIAD 0 HAWLIAU TRAMWY CYHOEDDUS CYNGOR BWRDEISTREF SIROL WRECSAM
Gorchymyn Addasu Map Diffiniol (Allington 44,45,46 a 47) Cyngor Bwrdeistref SiroJ Wrecsam 2020
Cafodd y Gorchymyn a enwir uchod, a wnaed ar 15 lonawr 2020 dan Adran 53 Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981, ei gadarnhau gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam ar 28 Gorffennaf 2021.
Effafth y Gorchymyn fel y'i cadarnhawyd yw addasu'r Map Diffiniol a'r Datganiad ar gyfer yr ardal trwy:
Ychwanegu'r llwybr troed sy'n dechrau o gyffordd 3 llwybr troed Allington 16 a llwybr troed Allington 46 ar SJ 3758 5801 ar Fap y Gorchymyn ac yn parhau i gyfeiriad y dwyrain-de-ddwyrain i Goed Darland tuag at Bwll Darland am oddeutu 30 metr at y gyffordd a llwybr troed Allington 43 ar SJ 3761 5800, ac yna i gyfeiriad y gogledd-gogledd-ddwyrain trwy'r coed am oddeutu 110 metr at gyffordd 9 llwybr troed Allington 45 ar SJ 37675609.
Ychwanegu'r llwybr troed sy'n dechrau o gyffordd 3 llwybr troed Allington 43 i'r gogledd-ddwyrain o Bwll Darland ar SJ 3769 5800 ac yn parhau i'r gogledd am oddeutu 140 metr trwy Goed Darland at giat y cae ar SJ 3770 5813. O gifit y cae mae'r llwybr yn parhau i gyfeiriad y gogledd-gogledd-ddwyrain ac yna i'r gogledd trwy'r coed am oddeutu 260 metr ar SJ 3778 5836 ac yna i gyfeiriad y gorllewin-gogledd-orllewin am oddeutu 40 metr ar SJ 3773 5837 ac yna i gyfeiriad y de-orllewin am oddeutu 70 metr at gyffordd £ llwybr troed Allington 46 with y ffordd fynediad i'r gwafth trin carthion arSJ 3770 5831.
Ychwanegu'r llwybr troed sy'n dechrau o gyffordd a llwybr troed Allington 16 a llwybr troed Allington 44 ar SJ 3758 5801 ac yn parhau i'r gogledd-ddwyrain ac yna i'r gogledd-orilewin ar hyd y ffordd fynediad i'r gwaitti trin carthion am oddeutu 370 metr at y gyffordd 3 llwybr troed Allington 45 ar SJ 3770 5631. Yna mae'r llwybr troed yn parhau i gyfeiriad y de-orllewin a'r gorllewin am oddeutu 195 metr trwy'r coed i'r de o'r gwaitti ar SJ 3752 5827 ac yna i'r gogledd am oddeutu 25 metr at y ffens yn y gornel i'r de-orllewin o'r gwaith trin carthion ar SJ 3753 5829 ac yna yn dod allan o'r coed ac yn parhau i'r gorllewin-de-orllewin am oddeutu 50 metr i gwrdd S llwybr troed Allington 16 ar SJ 3748 5828.
a
Ychwanegu'r llwybr troed sy'n dechrau o'r ffordd fynediad i'r gwaitti trin carthion ar SJ 3775 5827 ac yn parhau i'r dwyrain-de-ddwyrain am oddeutu 20 metr i gwrdd a llwybr troed Allington 45 ar SJ 3777 5826 gyda chainc 8 metr hefyd yn cwrdd 3 llwybr troed Allington 45 ar SJ 3776 5826.
a
Mae copi o'r Gorchymyn a gadarnhawyd a Map y Gorchymyn ar gael yn Swyddfeydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, Yr Adein Hawliau Tramwy, Depo Cludiant, De Ffordd yr Abaty, Ystdd Ddiwydiannol Wrecsam, LL13 9PW, a gellir eu gweld yno'n rhad ac am ddim rhwng 9.30am a 4.30pm, ddydd Llun i ddydd Gwener - dylid ffonio 01976 729761 ymlaen Haw i sicrhau bod swyddog ar gael i gyftwyno'r dogfennau. Gellir cael copiau o'r Gorchymyn a Map y Gorchymyn yn rhad ac am ddim o'r un man.
Daeth y Gorchymyn i rym ar 26 Gorffennaf 2021, ond os bydd unrhyw un sydd wedi eu tramgwyddo gan y Gorchymyn eisiau herio ei ddilysrwydd neu unrhyw ddarpariaethau ynddo ar y sail nad yw o fewn pwerau Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981, neu ar y sail na chydymffurfiwyd ag unrhyw un o ofynion y Ddeddf, neu unrhyw reoliad a wnaed o dan y Ddeddf mewn perthynas a'r Gorchymyn, gallant, o dan baragraff 12 Atodlen 15 y Ddeddf, wneud cais i'r Uchel Lys o fewn 42 diwmod ar 61 18Chwefror2022.
Dyddiedig 18 Chwefror 2022 Linda Roberts
Prif Swyddog Dros Dro Uywodraethu a Gwasanaethau Cwsmeriaid Neuadd y Dref, Wrecsam, LL111AY
NOTICE OF CONFIRMATION OF DEFINITIVE MAP MODIFICATION ORDER SECTION 53 OF THE WILDLIFE AND COUNTRYSIDE ACT 1981 THE DEFINITIVE MAP AND STATEMENT OF PUBLIC RIGHTS OF WAY FOR THE COUNTY BOROUGH OF WREXHAM
Wrexham County Borough Council (Allington 44,45,46 & 47] Definitive Map Modification Order 2020
The above named Order made on 15 January 2020 under section 53 of the Wildlife and Countryside Act 1981 was confirmed by Wrexham County Borough Council on 28 July 2021.
The effect of the Order as confirmed is to modify the Definitive Map and Statement for the area by adding to them:
The public footpath commencing from a junction with Allington footpath 16 and Allington footpath 46 at SJ 3758 5801 and continuing generally east-south-east into Darland Wood towards Darland Pond for approximately 30 metres to a junction with Allington footpath 43 at SJ 3761 5800 and then generally north-north-east through the wood for approximately 110 metres to a junction with Allington footpath 45 at SJ 3767 5809.
The public footpath commencing from a junction with Allington footpath 43 just to the north-east of Darland Pond at SJ 3769 5800 and continuing generally north for approximately 140 metres through the Darland Wood to a field gate at SJ 3770 5813. From the field gate the path continues generally north-north-east and then north through the wood for approximately 260 metres to SJ 3778 5836 and then generally west-north-west for approximately 40 metres to SJ 3773 5837 and then generally south-west for approximately 70 metres to a junction with Allington footpath 46 at the access road to the sewage works at SJ 3770 5831.
The public footpath commencing from a junction with Allington footpath 16 and Allington footpath 44 at SJ 3758 5801 and continuing generally north­east and then north-west along the access road to the sewage works for approximately 370 metres to the junction with Allington footpath 45 at SJ 3770 5831. The footpath then continues generally south-west and west for approximately 195 metres through the wood to the south of the sewage works to SJ 3752 5827 and then north for approximately 25 metres to the fence at the south-west comer of the sewage works at SJ 3753 5829 and then emerging from the wood and continuing generally west-south-west for approximately 50 metres to meet Allington footpath 16 at SJ 3746 5828.
The public footpath commencing from the access road to the sewage works at SJ 3775 5827 and continuing generally east-south-east for approximately 20 metres to meet Allington footpath 45 at SJ 3777 5826 with an 8 metre spur also meeting Allington footpath 45 at SJ 3776 5826.
A copy of the confirmed Order and the Order Map have been placed and may be seen free of charge at the Offices of Wrexham County Borough Council, Rights of Way Section, Transport Depot, Abbey Road South, Wrexham Industrial Estate, LL13 9PW from 9.30am to 4.30pm, Monday to Friday -please phone 01978 729761 to ensure an officer is available to produce these documents. Copies of the Order and Order Map may be obtained free of charge from the same address.
The Order came into effect on 28 July 2021, but if any person aggrieved by the Order wants to question its validity, or that of any provision contained in it, on the ground that it is not within the powers of the Wildlife and Countryside Act 1961, or on the ground that any requirement of the Act or of any regulation made under the Act has not been complied with in relation to the Order, he or she may, under paragraph 12 of Schedule 15 to the Act, within 42 days from 18 February 2022 make an application to the High Court.
Dated 18 February 2022 Linda Roberts
Interim Chief Officer Governance and Customer Guildhall, Wrexham, LL111AY

Attachments

WAR2337980.pdf Download

Wrexham County Borough Council

The Guildhall , Wrexham , Wrexham , LL11 1AY

http://www.wrexham.gov.uk/ 01978 292 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices