Search for more Public Notices in your area
Planning

NOTICE UNDER SECTION 67 - LISTED BUILDING CONSENT

Notice ID: HAV2329566

Notice effective from
9th February 2022 to 11th March 2022

Deddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig ac Ardal Gadwraeth) 1990 HYSBYSIAD DAN ADRAN 67 -CANIATAD CYNLLUNIO RHESTREDIG HYSBYSIAD DAN ADRAN 73 -DATBLYGIAD O FEWN ARDAL GADWRAETH HYSBYSIAD O DAN REOLIAD 5
PL/03385 - Gosod boeler nwy, ffliw safonol gan gynnwys boeleri newydd, Edwinsford Arms, Talyllychau, Llandeilo, SA19 7YR ar gyfer Lloyd Gregory
PL/03386 - System gwres canolog olew newydd gan gynnwys rheiddiaduron newydd a thane olew yng nghefn yr eiddo, Capel Isaf, Cwmifor, Llandeilo, SA19 7BS ar gyfer Alder Tye
PL/03421 - Cynnig i osod ffenestri a drysau newydd yn lle'r rhai presennol o flaen ac wrth ochr yr adeilad, 3 Velindre, Llanymddyfri, SA20 ORF ar gyfer Aled Harries.
PL/03422 and PL/03424 - Estyniad unllawr ar yr ochr i breswylfa a garej ddomestig newydd arwahan ac adeilad storio yn yr ardd, Tyn y Coed, Llanymddyfri, SA20 OEX ar gyfer Mr a Mrs James.
Gellir gweld y cais, y cynlluniau ac unrhyw wybodaeth ategol ar-lein drwy fynd i:

www.sirgar.gov.uk/ceisiadaucynllunio


neu yn unrhyw un o'n Canolfannau Gwasanaethau Cwsmeriaid yn ystod yr oriau swyddfa.
Os dymunwch wneud sylwadau ary datblygiad arfaethedig, rhaid ichi wneud hynny cyn pen 21 diwrnod ar 61 dyddiad yr hysbysiad hwn. Gallwch gyflwyno sylwadau ar-lein drwy fynd i'r ddolen gyswllt uchod, drwy anfon e-bost:

ymgynghoriadaucynllunio@sirgar.gov.uk

neu drwy anfon llythyr i'r Gwasanaethau Cynllunio, Swyddfeydd y Cyngor, Heol Cilgant, Llandeilo, SA19 6HW.
Oherwydd yr holl ohebiaeth y mae'r Adran yn ei chael, ni fyddwn yn cydnabod ein bod wedi cael eich sylwadau nac, fel rheol, yn ymateb i'rsylwadau/cwestiynau a gyflwynir. Sylwch os byddweh yn cyflwyno sylwadau ary datblygiad arfaethedig, y bydd y wybodaeth hon ar gael i'r cyhoedd ar-lein.
Dyddiad yr Hysbysiad: 09.02.2022 Y Dyddiad Cau: 02.03.2022
Planning (Listed Buildings and Conservation Areas)
Regulations 1990
NOTICE UNDER SECTION 67 - LISTED BUILDING CONSENT
NOTICE UNDER SECTION 73 - DEVELOPMENT WITHIN A CONSERVATION AREA NOTICE UNDER REGULATION 5
PL/03385 - Installation of gas-fired boiler, standard flue including replacement boilers at Edwinsford Arms, Talley, Llandeilo, SA19 7YR for Lloyd Gregory
PL/03386 - New oil central heating system including new radiators and oil tank to rear of property at Capel Isaf, Cwmifor, Llandeilo, SA19 7BS for Alder Tye
PL/03421 - Proposed replacement of existing windows and doors to front and side elevations at 3 Velindre, Llandovery, SA20 ORF for Aled Harries
PL/03422 and PL/03424 - Single storey side extension to dwelling & new detached domestic garage & garden store outbuilding at Tyn y Coed, Llandovery, SA20 OEX for Mr & Mrs James.
The application, plans, and any supporting information can be viewed on-line at:

www.carmarthenshire.gov.uk/planningapplications

or any
of our Customer Services Centre during office hours.
If you wish to comment on the proposed development, you must do so within 21 days of the date on this notice. You can comment on the application either online using the link above, by email:

planningconsuhations@carmarthenshire.gov.uk

or by
letter to Planning Services, Civic Offices, Crescent Road, Llandeilo, SA19 6HW.
Given the volume of correspondence that the Department receives, we will not acknowledge receipt of your comments or, as a rule, respond to the comments or questions submitted. Please note that if you do comment on the proposed development, this information will be publicly available online.
Date of Notice: 09.02.2022 Deadline Date: 02.03.2022

Attachments

HAV2329566.pdf Download

Carmarthenshire County Council

County Hall , Carmarthen , Carmarthenshire , SA31 1JP

http://www.carmarthenshire.gov.uk 01267 234 567

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices