Search for more Public Notices in your area
Planning

THE PLANNING (LISTED BUILDINGS AND CONSERVA TION AREAS) ACT 1990 - NOTICE UNDER SECTION 67 -DEVELOPMENT AFFECTING THE SETTING OF A LISTED BUILDING

Notice ID: HAV2296345

Notice effective from
29th December 2021 to 28th January 2022

DEDDF CYNLLUNIO (ADEILADAU RHESTREDIG AC ARDALOEDD CADWRAETH) 1990 - HYSBYSIAD DAN ADRAN 67 - DATBLYGIAD SY'N EFFEITHIO AR LEOLIAD ADEILAD COFRESTREDIG
Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref(Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) 2012 - HYSBYSIAD O DAN ERTHYGL 12 (4) neu (5)
PL/03212 - Newid defnydd adeilad allanol sy'n ddatblygiad a ganiateir o fod yn llety atodol i fod yn uned llety gwyliau, i gynnwys estyniad i gwrtil ar gyfer patio ym Mryncastell, Llangadog, SA19 9BS ar gyfer Brown Partnership -Nick Brown
Gellir gweld y cais, y cynlluniau ac unrhyw wybodaeth ategol ar-lein drwy fynd i:

www.sirgar.gov.uk/ceisiadaucynllunio


neu yn unrhyw un o'n Canolfannau Gwasanaethau Cwsmeriaid yn ystod yr oriau swyddfa.
Os dymunwch wneud sylwadau ary datblygiad arfaethedig, rhaid ichi wneud hynny cyn pen 21 diwrnod ar 61 dyddiad yr hysbysiad hwn. Gallwch gyflwyno sylwadau ar-lein drwy fynd i'r ddolen gyswllt uchod, drwy anfon e-bost:

ymgynghoriadaucynllunio@sirgar.gov.uk

neu drwy anfon llythyr i'r Gwasanaethau Cynllunio, Swyddfeydd y Cyngor, Heol Cilgant, Llandeilo, SA19 6HW.
Oherwydd yr holl ohebiaeth y mae'r Adran yn ei chael, ni fyddwn yn cydnabod ein bod wedi cael eich sylwadau nac, fel rheol, yn ymateb i'rsylwadau/cwestiynau a gyflwynir. Sylwch os byddwch yn cyflwyno sylwadau ary datblygiad arfaethedig, y bydd y wybodaeth hon ar gael i'r cyhoedd ar-lein.
THE PLANNING (LISTED BUILDINGS AND CONSERVA TION AREAS) ACT 1990 - NOTICE UNDER SECTION 67 -DEVELOPMENT AFFECTING THE SETTING OF A LISTED BUILDING
The Town and Country Planning (Development Management Procedure) (Wales) Order 2012 -NOTICE UNDER ARTICLE 12(4) or (5)
PL/03212 - Change of use of permitted development outbuilding from ancillary accommodation to holiday letting unit, to include extension to curtilage for patio area at Bryncastell, Llangadog, SA19 9BS for Brown Partnership -Nick Brown.
The application, plans, and any supporting information can be viewed on-line at:

www.carmarthenshire.gov.uk/planningapplications

or any
of our Customer Services Centre during office hours.
If you wish to comment on the proposed development, you must do so within 21 days of the date on this notice. You can comment on the application either online using the link above, by email:

planningconsuhations@carmarthenshire.gov.uk

or by
letter to Planning Services, Civic Offices, Crescent Road, Llandeilo, SA19 6HW.
Given the volume of correspondence that the Department receives, we will not acknowledge receipt of your comments or, as a rule, respond to the comments or questions submitted. Please note that if you do comment on the proposed development, this information will be publicly available online.
Dyddiad yr Hysbysiad: 29.12.2021 Y Dyddiad Cau: 19.01.2022
Date of Notice: 29.12.2021 Deadline Date: 19.01.2022

Attachments

HAV2296345.pdf Download

Carmarthenshire County Council

County Hall , Carmarthen , Carmarthenshire , SA31 1JP

http://www.carmarthenshire.gov.uk 01267 234 567

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices