Search for more Public Notices in your area
Planning

NOTICE UNDER SECTION 67 - LISTED BUILDING CONSENT

Notice ID: HAV2258068

Notice effective from
17th November 2021 to 17th December 2021

Deddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig ac Ardal Gadwraeth) 1990 HYSBYSIAD DAN AD RAN 67 -CANIATAD CYNLLUNIO RHESTREDIG HYSBYSIAD DAN ADRAN 73 -DATBLYGIAD O FEWN ARDAL GADWRAETH HYSBYSIAD O DAN REOLIAD 5
PL/02714 - Creu a helaethu'rystafell de bresennol i gymryd lle'r pebyll mawr presennol, ac adeiladu cyfleusterau toiled newydd a thy gwydr newydd yn lleoliad y tai gwydr hanesyddol gwreiddiol, yng Ngerddi Aberglasney, Llangathen, Caerfyrddin, SA32 8QH ar gyfer Aberglasney Restoration Trust
PL/02957 & PL/02960 - Addasu hen fane a fflat rheolwyr yn un breswylfa ar y llawr gwaelod, yr ail lawr a'r atig a chadw'r llawr gwaelod at ddefnydd A2. Dymchwel yr estyniad unllawrarffurf toiledau yng nghefn yreiddo. Dymchwel lie tan cornel presennol i ffurfio agoriad newydd i'r toiledau arfaethedig i'r ddau ryw a'r toiled i bobl anabl. Agoriad allanol newydd ar gyfer mynedfa i'r fflat ary llawr gwaelod. Dymchwel y wal allanol hanner uchder o flaen yr adeilad a gosod gat ochr newydd yn ei lie. Addasu'r to ar oleddf presennol ar yr estyniad yng nghefn yr eiddo yn deras gwastad. Mynedfa a gatiau newydd i'r ardd. Garej fries newydd. Gwaith adnewyddu cyffredinol ym mhob rhan o'r adeilad, 5 Sgwary Farchnad, Llanymddyfri, SA20 OAB ar gyfer David Goldstein
Gellir gweld y cais, y cynlluniau ac unrhyw wybodaeth ategol ar-lein drwy fynd i:

www.sirgar.gov.uk/ceisiadaucynllunio


neu yn unrhyw un o'n Canolfannau Gwasanaethau Cwsmeriaid yn ystod yr oriau swyddfa.
Os dymunwch wneud sylwadau ary datblygiad arfaethedig, rhaid ichi wneud hynny cyn pen 21 diwrnod ar 61 dyddiad yr hysbysiad hwn. Gallwch gyflwyno sylwadau ar-lein drwy fynd i'r ddolen gyswllt uchod, drwy anfon e-bost:

ymgynghoriadaucynllunio@sirgar.gov.uk

neu drwy anfon llythyr i'r Gwasanaethau Cynllunio, Swyddfeydd y Cyngor, Heol Cilgant, Llandeilo, SA19 6HW.
Oherwydd yr holl ohebiaeth y mae'r Adran yn ei chael, ni fyddwn yn cydnabod ein bod wedi cael eich sylwadau nac, fel rheol, yn ymateb i'rsylwadau/cwestiynau a gyflwynir. Sylwch os byddweh yn cyflwyno sylwadau ary datblygiad arfaethedig, y bydd y wybodaeth hon ar gael i'r cyhoedd ar-lein.
Dyddiad yr Hysbysiad: 17.11.2021 Y Dyddiad Cau: 08.12.2021
Planning (Listed Buildings and Conservation Areas)
Regulations 1990
NOTICE UNDER SECTION 67 - LISTED BUILDING CONSENT
NOTICE UNDER SECTION 73 - DEVELOPMENT WITHIN A CONSERVATION AREA
NOTICE UNDER REGULATION 5
PL/02714 - The creation of and extension to the existing tearoom to replace the existing marquees, and the construction of new WC facilities and of a new glasshouse in the location of the original historic glasshouses at Aberglasney Gardens, Llangathen, Carmarthen, SA32 8QH for Aberglasney Restoration Trust
PL/02957 & PL/02960 - Conversion of former bank and managers flat to single residential dwelling occupying first, second and attic floors and the retention of ground floor for A2 use. Demolition of single-storey rear toilet block extension. Demolition of existing corner fireplace to form a new opening to proposed unisex WCs and Disabled WC. New external opening for ground floor apartment entrance. Half-height external wall to front elevation to be demolished and replaced with new side gate. Conversion of existing rear extension pitched roof to flat terrace. New garden gates and entrance. New brick garage. General refurbishment throughout at 5, Market Square, Llandovery, SA20 OAB for David Goldstein
The application, plans, and any supporting information can be viewed on-line at:

www.carmarthenshire.gov.uk/planningapplications

or any
of our Customer Services Centre during office hours.
If you wish to comment on the proposed development, you must do so within 21 days of the date on this notice. You can comment on the application either online using the link above, by email:

planningconsuhations@carmarthenshire.gov.uk

or by
letter to Planning Services, Civic Offices, Crescent Road, Llandeilo, SA19 6HW.
Given the volume of correspondence that the Department receives, we will not acknowledge receipt of your comments or, as a rule, respond to the comments or questions submitted. Please note that if you do comment on the proposed development, this information will be publicly available online.
Date of Notice: 17.11.2021 Deadline Date: 08.12.2021

Attachments

HAV2258068.pdf Download

Carmarthenshire County Council

County Hall , Carmarthen , Carmarthenshire , SA31 1JP

http://www.carmarthenshire.gov.uk 01267 234 567

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices