Search for more Public Notices in your area
Traffic

The County of Carmarthenshire (Garnant, Ammanford) (Imposition of 20MPH Speed Limit) Order 2021

Notice ID: HAV2198292

Notice effective from
15th September 2021 to 15th October 2021

Gorchymyn Sir Gaerfyrddin (Garnant, Rhydaman) (Gosod Terfyn Cyflymder o 20MYA) 2021

The County of Carmarthenshire (Garnant, Ammanford) (Imposition of 20MPH Speed Limit) Order 2021

HYSBYSIR trwy hyn fod Cyngor Sir Caerfyrddin yn bwriadu gwneud Gorchymyn o dan Adrannau 84(1) a (2) o Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 fel y'i diwygiwyd gar Atodlen 8 a'r Ddeddf Rheoli Traffig 2004. Pan fydd y Gorchymyn hwn yn dod i rym, bydd terfyn cyflymder o 20mya yn berthnasol i'r darn ffordd a nodir yn yr Atodlen i'r Hysbysiad hwn.

Mae manylion llawn y cynnig, ynghyd a'r cynllun, ar gael i'w harchwilio ar wefan Cyngor Sir Caerfyrddin.

www.sirgar.llyw.cymru

neu trwy gysylltu gydar ebost ar waelod yr Hysbyseb hwn yn ystod oriau arferol y swyddfa.

Os ydych am wrthwynebu'r Gorchymyn arfaethedig dylech gyflwyno eich rhesymau dros wrthwynebu ar ffurf llythyr a'i anfon at y Pennaeth Gweinyddiaeth a'r Gyfraith, Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 UP erbyn yr8fed o Hydref, 2021.

Wendy Walters, Prif Weithredwr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin DYDDIEDIG 15fed o Fedi, 2021

Cyfeirnod y Ffeil: RWJ/HTTR-1650 e-bost:

rwjones@sirgar.gov.ukBWRIAD I GYFLWYNO TERFYN CYFLYMDER O 20 M.Y.A. YR ATODLEN

NOTICE is hereby given that the Carmarthenshire County Council propose to make an Order under Section 84(1) and (2) of the Road Traffic Regulation Act 1984 as amended by Schedule 8 and the Traffic Management Act 2004. When this Order comes into effect the length of road(s) specified in the Schedule to this Notice will become subject to a speed limit of 20 m.p.h.

Full details of the proposal together with a plan may be examined on the Carmarthenshire County Council Website.

www.Carmarthenshire.gov.Wales

or by contacting the e-mail address below during office hours.

If you wish to object to the proposed Order, you should send the grounds for your objection in writing to The Head of Administration and Law County Hall, Carmarthen. SA31 UP by the 8th October 2021.

Wendy Walters, Chief Executive, County Hall, Carmarthen DATED the 15 September, 2021

File Reference: RWJ/HTTR-1650 e-mail:

rwjones@sirgar.gov.ukPROPOSED 20 MPH SPEED LIMIT SCHEDULE

Name Length AffectedMaes Yr Hendre, Garnant For its entire length

Maesybedol, Garnant For its entire length

Hendre Road, Garnant From its junction with

Maesybedol for a distance of 150metres in a north-easterly direction

EnwV Ffordd Y Darn FforddY

Maes Yr Hendre, Garnant Ar hyd y ffordd yn ei chyfanrwydd

Maesybedol, Garnant Ar hyd y ffordd yn ei chyfanrwydd

Heol Hendre, Garnant O'i chyffordd a Maesybedol am bellter o 150 metr i gyfeiriad y gogledd ddwyrain

Attachments

HAV2198292.pdf Download

Carmarthenshire County Council

County Hall , Carmarthen , Carmarthenshire , SA31 1JP

http://www.carmarthenshire.gov.uk 01267 234 567

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices