Search for more Public Notices in your area
Planning

(Heol Ddu, Rhydaman) (Gwaharddiad Dros Dro ar Draffig Trwodd) 2021

Notice ID: HAV2194252

Notice effective from
15th September 2021 to 15th October 2021

Gorchymyn Sir Gaerfyrddin
(Heol Ddu, Rhydaman) (Gwaharddiad Dros Dro ar Draffig Trwodd) 2021
HYSBYSIR trwy hyn fod Cyngor Sir Caerfyrddin yn bwriadu gwneud Gorchymyn, nid llai na saith niwrnod ar 61 dyddiad yr Hysbysiad hwn, gyda'r effaith o wahardd unrhyw gerbyd rhag mynd ar hyd yr U4304 yn Heol Ddu, Rhydaman o bwynt sydd 560 metr i'r de-orllewin o'r gyffordd a'r C2141 am bellter o 70 metr i gyfeiriad y de-orllewin.
Mae angen cau'r ffordd er mwyn sicrhau diogelwch y cyhoedd with i HT Installations osod pibell newydd o ddydd Llun 27 Medi 2021 am gyfnod o 6 diwrnod.
Y ffordd arall ar gyfer traffig sydd am deithio tua'r de-orllewin fydd parhau ar hyd yr U4304 tua'r gogledd-ddwyrain hyd at y gyffordd a'r C2141. Wrth y gyffordd, troi i'r chwith a pharhau ar hyd yr C2141 i gyfeiriad y gogledd-orllewin heibio i'r eiddo a elwir yn Coblers Cottage a Groesffordd hyd at y gyffordd a'r C2137. Wrth y gyffordd, troi i'r chwith a pharhau ar hyd yr C2137 i gyfeiriad y de-orllewin hyd at y gyffordd a'r U4352. Wrth y gyffordd, troi i'r chwith a pharhau ar hyd yr U4352 i gyfeiriad y de-ddwyrain hyd at y gyffordd a'r U4304. Troi i'r chwith wrth y gyffordd a pharhau ar hyd yr U4304 i gyfeiriad y gogledd-ddwyrain gan fynd heibio i eiddo a elwir yn Stone Acre er mwyn dychwelyd i fan sydd i'r de-orllewin o'r man lie mae'r ffordd ar gau. I'r gwrthwyneb ar gyfer traffig sy'n teithio tua'r gogledd-ddwyrain.
Lie bo'n bosibl caniateir i gerddwyr ac i gerbydau gael mynediad i eiddo unigol drwy gydol y cyfnod y bydd y ffordd ynghau.
Lie bo hynny'n briodol gall Gorchmynion Rheoleiddio Traffig Ffyrdd dros dro barhau mewn grym am hyd at ddeunaw mis.
Wendy Walters, Prif Weithredwr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin DYDDIEDIG 15 Medi, 2021
Cyfeirnod: RWJ/HTTR-1647
cyfeiriad e-bost:

RWJones@sirgar.gov.uk


The County of Carmarthenshire (Heol Ddu, Ammanford)
(Temporary Prohibition of Through Traffic) Order 2021
NOTICE is hereby given that the Carmarthenshire County Council intend, not less than seven days from the date of this Notice, to make an Order the effect of which will be to temporary prohibit any vehicle from proceeding along the U4304 at Heol Ddu, Ammanford from a point 560 metres South-West of its junction with the C2141 for a distance of 70 metres in a South-Westerly direction.
The closure is necessary to ensure public safety whilst HT Installations carry out duct installation works from Monday 27th September 2021 for a period of 6 days.
The alternative route for South-Westbound traffic will be to proceed along U4304 in a North-Easterly direction to its junction with the C2141. At the junction, turn left and continue along the C2141 in a North-Westerly direction passing properties known as Coblers Cottage and Groesffordd to its junction with the C2137. At the junction, turn left and continue along the C2137 in a South-Westerly direction to its junction with the U4352. At the junction, turn left and continue along the U4352 in a South-Easterly direction to its junction with the U4304. At the junction, turn left and continue along the U4304 in a North-Easterly direction passing property known as Stone Acre to return to a point South-West of the closure. Vice versa for North-Eastbound traffic.
Pedestrian and vehicular access to individual properties will be maintained where possible throughout the duration of the closure.
Where appropriate temporary Road Traffic Regulation Orders may continue in force for a period not exceeding eighteen months.
Wendy Walters, Chief Executive, County Hall, Carmarthen DATED the 15th September, 2021
Reference: RWJ/HTTR-1647
e-mail address:

RWJones@carmarthenshire.gov.uk


Planning (Listed Buildings and Conservation Areas)
Regulations 1990
NOTICE UNDER SECTION 67 -
LISTED BUILDING CONSENT
NOTICE UNDER SECTION 73 -
DEVELOPMENT WITHIN A CONSERVATION AREA NOTICE UNDER REGULATION 5
PL/01082 - Proposed change of use of former ground floor salon to a takeaway doughnut/coffee shop at 22A, Carmarthen Street, Llandeilo, SA19 6AN for Marie-Anne Thomas.
PL/02445 - Re-instate shop back to original build, including removal of staircase at 22A, Carmarthen Street, Llandeilo, SA19 6AN for Marie-Anne Thomas.
PL/02504 - Reinstatement of fire damaged farmhouse & change of use of attached byre to ancillary accommodation for family at Gelli Cefn Y Rhos, Talley, Llandeilo, SA19 7DS for Huw Davies.
PL/02523 - Reinstatement of fire damaged farmhouse & change of use of attached byre to ancillary accommodation for family at Gelli Cefn Y Rhos, Talley, Llandeilo, SA19 7DS for Huw Davies.
PL/02565 - Newid defnydd storfa gysylltiedig bresennol yng nghefn yr eiddo. Creu portsh caeedig y tu 61 i'r eiddo a symud y grisiau presennol a wal gynnal yr ardd yn 61. Gosod pedair o fentiau to yng nghefn yr eiddo, 6 George Hill, Llandeilo, SA19 6AT ar gyfer Petar Pavlov.
The application, plans, and any supporting information can be viewed on-line at:

www.carmarthenshire.gov.uk/planningapplications

or any
of our Customer Services Centre during office hours.
If you wish to comment on the proposed development, you must do so within 21 days of the date on this notice. You can comment on the application either online using the link above, by email:

planningconsuhations@carmarthenshire.gov.uk

or by
letter to Planning Services, Civic Offices, Crescent Road, Llandeilo, SA19 6HW.
Given the volume of correspondence that the Department receives, we will not acknowledge receipt of your comments or, as a rule, respond to the comments or questions submitted. Please note that if you do comment on the proposed development, this information will be publicly available online.
Dyddiad yr Hysbysiad: 015.09.2021 Y Dyddiad Cau: 06.10.2021
Deddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig ac Ardal Gadwraeth) 1990 HYSBYSIAD DAN ADRAN 67 -CANIATAD CYNLLUNIO RHESTREDIG HYSBYSIAD DAN ADRAN 73 -DATBLYGIAD O FEWN ARDAL GADWRAETH HYSBYSIAD O DAN REOLIAD 5
PL/01082 - Bwriad i newid defnydd hen salon ary llawr gwaelod yn siop gludfwyd toesenni / coffi yn 22A, Heol Caerfyrddin, Llandeilo, SA19 6AN ar gyfer Marie-Anne Thomas.
PL/02445 - Adfer y siop i'r adeilad gwreiddiol, gan gynnwys gwaredu'r grisiau yn 22A, Heol Caerfyrddin, Llandeilo, SA19 6AN ar gyfer Marie-Anne Thomas.
PL/02504 - Adfer y ffermdy a ddifrodwyd mewn tan a newid defnydd y beudy cysylltiedig yn llety ychwanegol i'r teulu yn Gelli Cefn y Rhos, Talyllychau, Llandeilo, SA19 7DS ar gyfer Huw Davies.
PL/02523 - Adfer ffermdy a ddifrodwyd gan dan a newid defnydd beudy cysylltiedig yn llety ategol i'r teulu, Gelli Cefn Y Rhos, Talyllychau, Llandeilo, SA19 7DS ar gyfer Huw Davies.
PL/02565 - Newid defnydd storfa gysylltiedig bresennol yng nghefn yr eiddo. Creu portsh caeedig y tu 61 i'r eiddo a symud y grisiau presennol a wal gynnal yr ardd yn 61. Gosod pedair o fentiau to yng nghefn yr eiddo, 6 George Hill, Llandeilo, SA19 6AT ar gyfer Petar Pavlov.
Gellir gweld y cais, y cynlluniau ac unrhyw wybodaeth ategol ar-lein drwy fynd i:

www.sirgar.gov.uk/ceisiadaucynllunio


neu yn unrhyw un o'n Canolfannau Gwasanaethau Cwsmeriaid yn ystod yr oriau swyddfa.
Os dymunwch wneud sylwadau ary datblygiad arfaethedig, rhaid ichi wneud hynny cyn pen 21 diwrnod ar 61 dyddiad yr hysbysiad hwn. Gallwch gyflwyno sylwadau ar-lein drwy fynd i'r ddolen gyswllt uchod, drwy anfon e-bost:

ymgynghoriadaucynllunio@sirgar.gov.uk

neu drwy anfon llythyr i'r Gwasanaethau Cynllunio, Swyddfeydd y Cyngor, Heol Cilgant, Llandeilo, SA19 6HW.
Oherwydd yr holl ohebiaeth y mae'r Adran yn ei chael, ni fyddwn yn cydnabod ein bod wedi cael eich sylwadau nac, fel rheol, yn ymateb i'r sylwadau/cwestiynau a gyflwynir. Sylwch os byddwch yn cyflwyno sylwadau ar y datblygiad arfaethedig, y bydd y wybodaeth hon ar gael i'r cyhoedd ar-lein.
Date of Notice: 15.09.2021 Deadline Date: 06.10.2021

Attachments

HAV2194252.pdf Download

Carmarthenshire County Council

County Hall , Carmarthen , Carmarthenshire , SA31 1JP

http://www.carmarthenshire.gov.uk 01267 234 567

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices