Announcements

Hilary Smith

SMITH Hilary (Harries y Baker) Dymuna Graham, Nicola a Richard ddiolch i'r teulu, ffrindiau a chymdogion am bob arwydd o gydymdeimlad a ddangoswyd tuag atynt yn eu profedigaeth drist o golli gwraig, mam, mam-yng-nghyfraith, mamgu a chwaer annwyl iawn. Diolch am y blodau, cardiau a rhoddion hael derbyniwyd tuag at Barnardo's. Diolch arbennig i'r Parchedig Brenig Davies a'r Parchedig Clive Williams am eu gwasanaeth a'u geiriau caredig ac i Kim o Evan Rees a Hywel Griffiths, Trefnwyr Angladdau, Gwaun Cae Gurwen am ei gwasanaeth a cymorth yn ystod yr adeg hwn. Diolch yn fawr iawn I chi gyd

393 views

Search announcements

Get announcements by email

By signing up you agree to our Terms.

We respect your privacy and won’t share your data.