Acknowledgements

William Handel Hughes

HUGHES William Handel Dymuna Menna, Aelwyn a'r teulu ddiolch yn ddiffuant i berthnasau, ffrindiau a chymdogion am eu cydymdeimlad, cefnogaeth a charedigrwydd ar golli un mor annwyl. Diolch am yr holl gardiau, blodau a rhoddion er cof am Handel i Gowers Ward, Ysbyty Treforys. Diolch hefyd i'r Parchedigion John Talfryn Jones ac E Lyn Rees am ei geiriau caredig ac i Gwmni Hywel Griffiths a'i Feibion, Ymgymerwyr, am eu gwasanaeth teimladwy yn ystod yr amser trist yma. HUGHES William Handel Menna, Aelwyn and the family wish to thank relatives, friends and neighbours most sincerely for their condolences, support and kindness on the loss of one who was so dear. Thank you for all the cards, flowers and gifts in memory of Handel to Gowers Ward, Morriston Hospital. Thanks also to the Reverends John Talfryn Jones and E Lyn Rees for their kind words and to Hywel Griffiths and Sons, Undertakers, for their kind and understanding service during this sad time.

167 views

Messages