H Davies

Mr. HARRY DAVIES Dymuna'r teulu gydnabod yn ddiolchgar iawn bob arwydd o gydymdeimlad a estynnwyd iddynt yn eu profedigaeth. Bu'r holl alwadau ffon, yr ymweliadau, y llu o gardiau a'r llythyrau o gysur mawr i Esmee, John a Margaret. Mae'r teulu yn ddiolchgar iawn i'r cymdogion am eu cymorth. Diolch i'r Parch Gwyndaf Jones am arwain y gwasanaeth ac am ei deyrnged dwymgalon ac urddasol. Diolch hefyd i'r Parch Lyn Rees a'r Parch Carl Williams am eu cymorth. Diolch arbennig i Gareth am ei drefniadau trylwyr a gofalus ar rhan yr ymgymerwyr Keith Morgan a Hywel Griffiths. Ein diolch diffuant i bawb.

305 views

Messages